SPECTACOLELE

SPECTACOLELE
1870. -Spectacolele de cinematograf sau piese de teatru, etc, care au subiect ştiinţific, educaţional-moral sau pur distractiv, fără a aduce vreo pagubă morală, Biserica nu le opreşte, ci le recomandă în măsura în care ele sînt de un real folos. însă uneori sînt spectacole distractive care conţin în desfăşurarea lor sămînţa imoralităţii, de aceea se cere băgare de seamă în folosirea lor, mai ales de către tineret. Spectacolele care duc la distrugerea sufletească şi devin vătămătoare moralei creştine, Biserica le osîndeşte cu asprime, fiindcă ele vatămă şi pe cei ce le întreţin şi pe cei ce asistă la ele.
1871. -"Nu este nimeni iertat dintre clerici sau monahi să meargă la alergările de cai sau să participe la spectacole de tealm. Vreun cleric chiar de va fi chemat la vreo nuntă, cînd vor începe spectacolele ademenitoare spre păcat, să se scoale şi să plece îndată, fiindcă aşa poninceşte învăţătura Sf. Părinţi. Iar dacă cineva nu va respecta aceasta sau să înceteze sau să se caterisească". -VI ec. 24.
1872. - "Sf. Sinod oprtşte cu desăvîrşire pe cei ce se zic inimi (măscărici, bufoni, comedianţi) şi spectacolele acestora precum şi reprezentaţiile de vînătoare (unde se luptau fiarele între ele sau tineri robi sau cu prizonieri, fiind o cruzime inumană) şi dansurile ce se fac pe scenă (de persoane goale). Dacă cineva dispreţuieşte acest canon şi continuă aceste fapte oprite, dacă va fi cleric să se caterisească, iar de va fi laic să se afurisească". -VI ec. 51.
1873. -"Aşa zisele calendeşi aşa zisele bota şi cele ce se numesc Bmmalia şi prăznuirea care se săvîrşeşte în prima zi din luna martie (mărţişor) hotărîm ca îndată să înceteze din obiceiul credincioşilor. Dar lepădăm şi dansurile publice ale femeilor ca fiind necuviincioase şi pot aduce multă stricăciune şi pierzare, de asemenea şi dansurile şi ceremoniile executate de bărbaţi sau de femei după un obicei vechi şi străin de viaţa creştinilor, întm cinstea celor ce în chip mincinos se numesc zei de către păgîni, hotărîm ca nici un bărbat să nu îmbrace haină femeiască, nici femeia (să nu îmbrace) cele ce se potrivesc bărbaţilor. Dar să nu îmbrace nici costum comic, satiric sau tragic, nici să strige numele urgisitului Dionisie cînd se storc stnigurii în teascuri; nici tumînd vinul în vase să provoace rîs în chipul prostiei sau al deşertăciunii, lucrînd rătăcirea demonică. Deci cei ce în viitor vor încerca să comită ceva din cele mai înainte zise, după ce au fost puşi în cunoştinţa celor hotărîte, de vor fi clerici poruncim să se caterisească, iar de vor fi laici să se afurisească", -vi ec. 62.
1874. -"Cei ce învaţă legile de stat n-au voie să trăiască după moravurile păgîneşti, nici Să intre la teatre, nici să facă jocuri de rostogoliri, nici' să se îmbrace în haine de cele ce nu sînt în întrebuinţarea generală, nici pe vremea cînd încep învăţăturile, nici cînd ajung către sfîrşitul lor şi să zicem cu un cuvînt, în tot cursul acestei învăţături iar dacă cineva de acum înainte va îndrăzni să facă aceasta să se afurisească". -VI ec. 71.
1875. -"Nu se cuvine creştinilor să meargă la nunţi şi să joace, ci să mănînce sau să prăznuiască cuviincios precum stă bine creştinilor". -Laod. 53.

1876. -"Nu se cuvine preoţilor sau clericilor să privească spectacole de la nunţi sau de la ospeţe, ci mai înainte de a sosi teatraliştii să se scoale şi să plece". -Laod. 54.
1877. -"...Iar copiii clericilor nici să meargă nici să privească spectacolele lumeşti (Tit. 1, 6; I Tim. 3, 4), acestea întotdeauna fiind oprite, încă şi tuturor creştinilor, pentm ca ei să se ţină departe de acestea şi să nu se ducă acolo unde sînt şi se aud vorbe de ludă" (a legii lui Dumnezeu). Cart. 15-h.
1878. -"Apoi trebuie să se mai ceară (de la împăraţi) şi ca spectacolele jocurilor teatraliceşti să se oprească duminica şi în celelalte zile luminate ale credinţei creştinilor, mai ales că în cele opt zile ale Sfintelor Paşti gloatele se adună mai mult în hipodrom decît la Biserică, trebuie să se mute zilele de sărbători ale creştinilor şi nimeni dintre creştini nu trebuie să fe constrîns a participa la aceste spectacole". -Cart. 61.
1879. '"Trebuie să se ceară de la autoritatea statului că dacă cineva care s-a ocupat cu distracţiile (ca măscărici, bufoni sau comediant) ar voi să se facă creştin , să fie lăsat liber de acele întinăciuni şi să nu mai fie silit ca iarăşi să se ocupe de această îndeletnicire (nepotrivită cu morala creştină)". -Cart. 63.

0 Comments:

Post a CommentPostare mai nouă Postare mai veche Pagina de pornire

Etichete

ADVENTIŞTII (1) AFACERILE LUMEŞTI (1) AFURISIREA (1) AGHIASMA (1) ALTARUL (1) AMULETUL (1) ANAFORA (1) ANATEMA (1) ANIMALE NECURATE (1) ANTIMISUL (1) APOSTASIA (1) ARMENII (1) ASUPRIREA (1) AUREOLA SFINŢILOR (1) AVORTUL (1) BAIA (1) BAPTIŞTII (1) BĂTAIA (1) BEŢIA (1) BINECUVÂNTAREA (1) BISERICA (1) BLESTEMUL (1) BOALA (1) BOTEZUL (1) CANONISIREA (1) CARTEA CANONICĂ (1) CASA DE TOLERANŢĂ (1) CASTRAREA (1) CATEHIZAREA (1) CATEHUMENII (1) CATERISIREA CLERICILOR (1) CĂSĂTORIA (1) CĂSNICIA (1) CELIBATUL (1) CERŞETORIA (1) CIMITIRUL (1) CÎNTAREA BISERICEASCĂ (1) CÎRCIUMA (1) CONCUBINAJUL (1) CRUCEA (1) CTITORIA (1) CURVIA (1) CURVIA - PREACURVIA (1) CURVIA-SODOMIE (1) DARURILE (1) DEFĂIMAREA (1) DEVOLUŢIUNEA (1) DEZNĂDEJDEA (1) DIACONIŢELE (1) DIACONUL (1) DISPENSA (1) DIVORŢUL (1) DOBÎNDA (1) DOGMELE (1) DUELUL (1) DUHOVNICIA (1) DUŞMĂNIA (1) EREZIA (1) EVANGHELIŞTII (1) FANATISMUL (1) FAPTELE BUNE (1) FĂGĂDUINŢELE (1) FĂŢĂRNICIA (1) FECIORIA (1) FEMEILE (1) FRANCMASONERIA (1) FRĂŢIA DE CRUCE (1) FRICA DE DUMNEZEU (1) FUMATUL (1) FURTUL (1) GÎNDURILE (1) GLUMELE (1) GOMARIA (1) HIROTESIA (1) HIROTONIA ARHIEREULUI (1) HIROTONIA DIACONULUI ŞI A PREOTULUI (1) HOTARUL MUTAT (1) HULA (1) ICOANELE (1) IERODIACONUL (1) IEROSILIE (1) IERTAREA (1) IERURGIILE (1) INTERVENŢIA (1) IUBIREA (1) ÎMPĂRTĂŞIREA (1) ÎNDRĂCIREA (1) ÎNFRÎNAREA (1) ÎNMORMÎNTAREA (1) ÎNŞELĂCIUNEA (1) JOCUL DE NOROC (1) JOILE (1) JUDECATA (1) JURĂMÎNTUL (1) LAUDA (1) LĂCOMIA (1) LEGILE (1) LEHUZA (1) LENEA (1) LIPOVENII (1) LITURGHIA (1) LITURGHISIREA (1) LUMÎNĂRILE (1) MARTORII LUI IEHOVA (1) MASLUL (1) MĂRTURISITOR (1) MĂSURI FALSE (1) MEDICAMENTELE (1) METANIILE (1) MILOSTENIA (1) MINCIUNA (1) MIRUL (1) MÎNĂSTIRILE (1) MÎNCAREA (1) MÎNDRIA (1) MÎNIA (1) MOARTEA (1) MOAŞELE (1) MOAŞTELE (1) MOLOCANII (1) MONAHISMUL (1) MOŞTENIREA PĂRINTEASCĂ (1) MUNCA (1) MUSTRAREA (1) NAŞUL (1) NAZAREII (1) NEASCULTAREA (1) NECREDINŢA (1) NECURĂŢIA (1) NEDREPTATEA (1) NEOFIT (1) NEPĂSAREA (1) OBICEIUL (1) OMARIA (1) OSPEŢELE (1) OSPITALITATEA (1) PACEA (1) PARASTASELE (1) PASTORAŢIA (1) PAŞTILE (1) PĂCATUL (1) PĂRINTE (1) PENTICOSTALIŞTII (1) PICTURA (1) POLIGAMIE (1) POLITICA (1) POMENILE (1) POMENIRILE LA SLUJBĂ (1) POSTUL (1) PREDESTINAŢIA (1) PREDICA (1) PREOTEASA (1) PREOŢIA (1) PRIETENIA (1) PROTIA (1) PROVIDENŢA (1) PUSTNICIA (1) RĂBDAREA (1) RĂPIREA FEMEILOR (1) RĂUL (1) RĂZBOIUL (1) RĂZBUNAREA (1) RECĂSĂTORIREA PREOŢILOR (1) RECUNOŞTINŢA (1) REFUGIAŢII (1) REGIONALISMUL (1) RESPECTUL (1) RÎVNA (1) RUDENIILE (1) RUGĂCIUNEA (1) SĂRĂCIA (1) SĂRBĂTORILE (1) SĂRUTAREA (1) SCURGERILE (1) SECERĂTORII (1) SFATUL (1) SFINŢII (1) SFÎNTĂ SCRIPTURĂ (1) SILUIREA (1) SIMONIA (1) SINODUL (1) SINUCIDEREA (1) SÎNGELE (1) SMERENIA (1) SMINTEALA (1) SORŢII (1) SPECTACOLELE (1) SPIRITISMUL (1) SPOVEDANIA (1) STAREŢUL (1) STAVROPIGHIA (1) SUDALMA (1) SUFERINŢA (1) SUFLETUL (1) SUGRUMAT (1) SUPERSTIŢIILE (1) ŞTIINŢA (1) TAINELE SFINTE (1) TEOSOFIA (1) TOLERANŢA (1) TOVĂRĂŞIA (1) TRADIŢIA SFÎNTĂ (1) TRANSFERAREA (1) TUDORIŞTII (1) TUNDEREA (1) UCIDEREA (1) UNIFORMA CLERICALĂ (1) VAGABONDAJUL (1) VĂDUVIE (1) VEŞMINTELE (1) VICLEŞUGUL (1) VISELE (1) VÎNĂTOAREA (1) VOMITAREA (1) VORBE MURDARE (1) VRĂJITORIA (1) ZODIILE (1)

Blogger Template by Blogcrowds.