SPIRITISMUL

SPIRITISMUL
1880. -Spiritismul sau necromanţia este o formă evoluată a vrăjitoriei născut pe la 1848 în Statele Unite. El constă din anumite practici oculte, întreţinute de vrăjitoria cultivată de diavol, căruia Dumnezeu îi îngăduie să se manifeste în viaţa oamenilor pe de o parte, cu scopul de a încredinţa pe cei necredincioşi spre realitatea lumii spirituale iar pe de altă parte, ca cei înstrăinaţi de Dumnezeu printr-o credinţă eretică să poată sluji celui cu care s-a împrietenit, adică cu diavolul (I Tim. 4, l; Apoc. 12,12; 13, 7,16,14). "Cine este drept să sporească întm dreptate, cine este necurat să fie şi mai necurat, cine este evlavios să fie şi mai evlavios şi cine este sfînt să fie şi mai sfînt" (Apoc. 22, 11). Deci, adevăraţii creştini să fie cu luare aminte (Efes. 6,10-18) căci diavolul se îmbracă şi în înger de lumină (II Cor. 11,13-15; Gal. 1,8; Filip. 3,19).
1881. -Doctrina spiritistă este foarte variată după nuanţele societăţilor şi a şefilor spiritişti. în general ei învaţă:
a). Tăgăduiesc dogma Sfintei Treimi înlocuind-o cu învăţătura despre un Dumnezeu supnem şi alţi dumnezei solari ca fiii, alţii planetari ca Sf. Duh, toţi organizaţi în ierarhii;
b). Dumnezeu nu este creatorul lumii ci numai organizatorul ei, arhitect = demiurg;
c). Iisus este spirit superior şi Dumnezeul nostru solar, care îndrumează pe om dar nu-I mîntuieşte;
d). Adevărata revelaţie se face prin spiritele care se arată oamenilor prin medii;
e). Omul este alcătuit din trup, perispirit şi spirit. Sufletul omului prin perispirit se poate lăsa văzut şi poate comunica cu cei vii cînd ei sînt vrednici şi cred;
f). Mîntuirea se capătă prin evoluţia spre bine şi reîncarnare sau metempsihoză (V. Dogmele).
1882. -Spiritiştii înţeleg pe Dumnezeu că este mărginit avînd sub sine alţi dumnezei mai mici care stăpînesc anumite planete sau regiuni ale cerului, ajutaţi de îngeri. Universul este populat de spirite planetare, animale şi raţionale. Omul constă din trup, perispirit şi spirit. Trupul se nimiceşte dar perispiritul şi spiritul sînt veşnice. Oamenii buni devin spirite bune, iar cei răi se reîncarnează pînă ce se fac buni. Prin perispirit sufletul devine vizibil, poate să intre în contact cu cei vii aducîndu-le veşti din alte lumi, fie direct unui individ mai spiritualizat, fie unui grup de oameni printr-un mediu, adică om superior ca mijlocitor care poate intra în legătură cu spiritele, fie el treaz fie el în transă, prin care cedează învelişul corpului său spiritului chemat spre a putea să se manifeste în faţa asistenţilor, într-o cameră obscură, aducîndu-le veşti prin ciocănituri, mese mişcătoare, ceasornice psihologice, etc. Aceste comunicări uneori sînt însoţite de unele scamatorii: auzirea de la distanţă mare, vorbirea în limbi necunoscute, psihometria, adică cunoaşterea persoanei printr-un obiect al ei, telechinează, adică transmiterea subită a unor obiecte la distanţă, levitaţiunile adică ridicarea în aer, etc. Toate acestea sînt realităţi însă ele nu vin de la Dumnezeu, ci de la diavol.
1883. -"...Proorocul cel mincinos strică mintea numai a celor îndoielnici, nu şi a celor tari în credinţă. Cei şovăitori vin la el ca la un vrăjitor şi-l întreabă de cele ce se vor întîmplă. Şi acel prooroc mincinos, fund fără duh dumnezeiesc, le răspunde potrivit întrebărilor şi poftelor răutăţii lor şi le umple sufletele după dorinţa lor de veşti mincinoase... însă grăieşte şi unele veşti adevărate căci diavolul îl împărtăşeşte din duhul său ca să ademenească pe cine poate. însă cei tari în credinţa Domnului, îinbrăcîndu-se cu adevănd nu se unesc cu astfel de duhuri, ei se feresc de ele... După faţă se cunoaşte omul dacă are duh dumnezeiesc sau diavolesc".
1884. -Revelaţia Scripturii ne arată clar că este o lume spirituală a îngerilor care nu intervin făţiş în faţa oamenilor decît numai cînd le porunceşte Dumnezeu (Fac. 3, 24; Iov. 38,7; Ps. 102, 20; Daniil 8, 16; 10, 13-21; 12, 1; Luca 1, 28). Deasemenea este o ceată de diavoli pe care Dumnezeu i-a pedepsit şi-i stăpîneşte, însă le dă voie ca să vie în contact cu oamenii buni ca să-l încerce (Iov 1, 6-12) pe cei necredincioşi şi vicleni a căror minte a întunecat-o Dumnezeul veacului acestuia ca să nu vadă lumina Evangheliei (II Cor. 4, 4) şi să-i pedepsească (III Regi 22, 20-24), ca să-i înşele după faptele lor prefăcîndu-se în îngeri de lumină (II Cor. 11,14-15) la care se închină spiritiştii.
1885. -Sfînta Scriptură osîndeşte chemarea spiritelor ca pe o vrăjitorie (Ex. 22,10; Lev. 19,31; 20, 27-30; Deut. 18, 12; losua 3, 8; II Cor. 33, 6; I Regi 28, 7-9; Is. 2,6; 3, 2-3; 57,3-7; Ier. 13, 19-20; Zah. 10, 2; Maleahi 3, 15; F. Ap. 8, 9; 13, 6-8; Gal. 5, 20-21; Apoc. 22, 15). Dumnezeu îngăduie spiritismul ca cei ce nu cred în realitatea lumii spirituale, cel puţin pe această cale, să se convingă de existenţa ei. De aceea, cei ce fac spiritism dacă nu sînt creştini să fie catehizaţi serios şi apoi botezaţi. Cei ce sînt creştini să fie canonisiţi ca vrăjitori. Cei ce practică şi socof că e bine şi de folos pentru creştinism, sînt înşelaţi de diavol şi trebuie să li se citească molitvele Sf.Vasile de şapte ori, fiindcă şi-au dat sufletul în slujba satanei şi numai după ce se vor canonişi ca cei ce merg Ia vrăjitori să fie primiţi. Fără îndreptare deplină nu se poate apropia de tainele Bisericii, căci preotul care va îngriji va fi şi el canonisit cu aceeaşi osîndă de trădare a Stăpînului său Hristos (F. Ap. 8, 9-24; Apoc. 22, 15).

0 Comments:

Post a CommentPostare mai nouă Postare mai veche Pagina de pornire

Etichete

ADVENTIŞTII (1) AFACERILE LUMEŞTI (1) AFURISIREA (1) AGHIASMA (1) ALTARUL (1) AMULETUL (1) ANAFORA (1) ANATEMA (1) ANIMALE NECURATE (1) ANTIMISUL (1) APOSTASIA (1) ARMENII (1) ASUPRIREA (1) AUREOLA SFINŢILOR (1) AVORTUL (1) BAIA (1) BAPTIŞTII (1) BĂTAIA (1) BEŢIA (1) BINECUVÂNTAREA (1) BISERICA (1) BLESTEMUL (1) BOALA (1) BOTEZUL (1) CANONISIREA (1) CARTEA CANONICĂ (1) CASA DE TOLERANŢĂ (1) CASTRAREA (1) CATEHIZAREA (1) CATEHUMENII (1) CATERISIREA CLERICILOR (1) CĂSĂTORIA (1) CĂSNICIA (1) CELIBATUL (1) CERŞETORIA (1) CIMITIRUL (1) CÎNTAREA BISERICEASCĂ (1) CÎRCIUMA (1) CONCUBINAJUL (1) CRUCEA (1) CTITORIA (1) CURVIA (1) CURVIA - PREACURVIA (1) CURVIA-SODOMIE (1) DARURILE (1) DEFĂIMAREA (1) DEVOLUŢIUNEA (1) DEZNĂDEJDEA (1) DIACONIŢELE (1) DIACONUL (1) DISPENSA (1) DIVORŢUL (1) DOBÎNDA (1) DOGMELE (1) DUELUL (1) DUHOVNICIA (1) DUŞMĂNIA (1) EREZIA (1) EVANGHELIŞTII (1) FANATISMUL (1) FAPTELE BUNE (1) FĂGĂDUINŢELE (1) FĂŢĂRNICIA (1) FECIORIA (1) FEMEILE (1) FRANCMASONERIA (1) FRĂŢIA DE CRUCE (1) FRICA DE DUMNEZEU (1) FUMATUL (1) FURTUL (1) GÎNDURILE (1) GLUMELE (1) GOMARIA (1) HIROTESIA (1) HIROTONIA ARHIEREULUI (1) HIROTONIA DIACONULUI ŞI A PREOTULUI (1) HOTARUL MUTAT (1) HULA (1) ICOANELE (1) IERODIACONUL (1) IEROSILIE (1) IERTAREA (1) IERURGIILE (1) INTERVENŢIA (1) IUBIREA (1) ÎMPĂRTĂŞIREA (1) ÎNDRĂCIREA (1) ÎNFRÎNAREA (1) ÎNMORMÎNTAREA (1) ÎNŞELĂCIUNEA (1) JOCUL DE NOROC (1) JOILE (1) JUDECATA (1) JURĂMÎNTUL (1) LAUDA (1) LĂCOMIA (1) LEGILE (1) LEHUZA (1) LENEA (1) LIPOVENII (1) LITURGHIA (1) LITURGHISIREA (1) LUMÎNĂRILE (1) MARTORII LUI IEHOVA (1) MASLUL (1) MĂRTURISITOR (1) MĂSURI FALSE (1) MEDICAMENTELE (1) METANIILE (1) MILOSTENIA (1) MINCIUNA (1) MIRUL (1) MÎNĂSTIRILE (1) MÎNCAREA (1) MÎNDRIA (1) MÎNIA (1) MOARTEA (1) MOAŞELE (1) MOAŞTELE (1) MOLOCANII (1) MONAHISMUL (1) MOŞTENIREA PĂRINTEASCĂ (1) MUNCA (1) MUSTRAREA (1) NAŞUL (1) NAZAREII (1) NEASCULTAREA (1) NECREDINŢA (1) NECURĂŢIA (1) NEDREPTATEA (1) NEOFIT (1) NEPĂSAREA (1) OBICEIUL (1) OMARIA (1) OSPEŢELE (1) OSPITALITATEA (1) PACEA (1) PARASTASELE (1) PASTORAŢIA (1) PAŞTILE (1) PĂCATUL (1) PĂRINTE (1) PENTICOSTALIŞTII (1) PICTURA (1) POLIGAMIE (1) POLITICA (1) POMENILE (1) POMENIRILE LA SLUJBĂ (1) POSTUL (1) PREDESTINAŢIA (1) PREDICA (1) PREOTEASA (1) PREOŢIA (1) PRIETENIA (1) PROTIA (1) PROVIDENŢA (1) PUSTNICIA (1) RĂBDAREA (1) RĂPIREA FEMEILOR (1) RĂUL (1) RĂZBOIUL (1) RĂZBUNAREA (1) RECĂSĂTORIREA PREOŢILOR (1) RECUNOŞTINŢA (1) REFUGIAŢII (1) REGIONALISMUL (1) RESPECTUL (1) RÎVNA (1) RUDENIILE (1) RUGĂCIUNEA (1) SĂRĂCIA (1) SĂRBĂTORILE (1) SĂRUTAREA (1) SCURGERILE (1) SECERĂTORII (1) SFATUL (1) SFINŢII (1) SFÎNTĂ SCRIPTURĂ (1) SILUIREA (1) SIMONIA (1) SINODUL (1) SINUCIDEREA (1) SÎNGELE (1) SMERENIA (1) SMINTEALA (1) SORŢII (1) SPECTACOLELE (1) SPIRITISMUL (1) SPOVEDANIA (1) STAREŢUL (1) STAVROPIGHIA (1) SUDALMA (1) SUFERINŢA (1) SUFLETUL (1) SUGRUMAT (1) SUPERSTIŢIILE (1) ŞTIINŢA (1) TAINELE SFINTE (1) TEOSOFIA (1) TOLERANŢA (1) TOVĂRĂŞIA (1) TRADIŢIA SFÎNTĂ (1) TRANSFERAREA (1) TUDORIŞTII (1) TUNDEREA (1) UCIDEREA (1) UNIFORMA CLERICALĂ (1) VAGABONDAJUL (1) VĂDUVIE (1) VEŞMINTELE (1) VICLEŞUGUL (1) VISELE (1) VÎNĂTOAREA (1) VOMITAREA (1) VORBE MURDARE (1) VRĂJITORIA (1) ZODIILE (1)

Blogger Template by Blogcrowds.