DIVORŢUL

DIVORŢUL
615. - In general vorbind, divorţul este desfacerea căsătoriei, pe care o provoacă soţii între ei, pentru care biserica nu le poate da nici-o binecuvîntare sau hotărîre juridică oficială, de aceea nici nu se prevede vreo slujbă bisericească. în concepţia creştină, căsătoria este indisolubilă, de aceea adevărata ei legimitate constă numai în căsătoria întîia. Desfacerea ei legală o face numai moartea unuia dintre soţi, sau pe plan mai înalt, al ambilor soţi, căci după moarte sînt ca îngerii necăsătoriţi (Matei 22,30). Cu toate acestea, conducerea bisericească, ţinînd seama de scopul moral al căsătoriei, încă din vremea apostolilor, văduva rămasă prin deces, a căpătat îngăduinţa de a se recăsători, ca o iconomisire dintre cele două alternative, a văduviei prea superioare în deplină stăpînire de sine (Luca 2, 30) şi a desfrîului prea păcătos, i s-a indicat calea de mijloc a căsătoriei a doua (I Cor. 7, 8; i Tim. 5, 3-6). Astăzi se mai îngăduie divorţul, cînd soţia avortează incorigibil lăsînd soţul fără urmaşi; preacurvia (Matei 5,32; 19,6); apostazia ca o moarte spirituală (I Cor. 7, 15); intrarea în monahism ca o moarte superioară faţă de lumea pusă în slujba păcatului (VI ec. 42,48).
616. - Scopul căsătoriei este naşterea de copii (Fac. 1, 27; 2,23-24; 9, 1), promovarea moralităţii (I Cor. 7, 1-34) şi ajutorinţă reciprocă (Efes. 5, 22-23; Matei 19,6-8). Şi cu toate acestea, dacă unul dintr-aceste scopuri nu este atins din motive independente de voinţa soţilor, nu înseamnă că nunta ar fi nevalabilă. Copiii îi dă Dumnezeu şi cei ce nu au copii nu sînt îndreptăţiţi să divorţeze. în caz că un soţ se îmbolnăveşte şi nu poate satisface plăcerile celuilalt, aceasta nu-l îndreptăţeşte să se despartă. în caz că un soţ poate să se gospodărească singur, nu-l scuteşte legea de a neglija pe celălalt soţ. în lumea aceasta, orice creştin are de purtat o cruce a sa, atît ca existenţă de sine, cît şi ca membru în familie şi societate. De aceea, mai presus de orice scop lumesc şi pămîntesc, creştinul trebuie să aibă ochii minţii şi ai credinţii aţintiţi la providenţa cea de sus, supunîndu-se cu bărbăţie sub povara vieţii (V. Căsnicia, Celibatul).
617. -"Dacă vreun mirean, îşi va lăsa soţia sa legitimă şi va lua pe alta necăsătorită, sau lăsată de altul, să se afurisească". Apost. 48.
618.- "Femeile ostaşilor care s-au măritat cînd lipseau bărbaţii lor, se supun aceloraşi aprecieri ca şi acelora ce le-au dispămt bă/baţii şi n-au aşteptat întoarcerea lor (c. 31). Acest fapt, cere oarecare îngăduinţă, deoarece a fost la mijloc bănuiala morţii. - Sf. Vasile 36 (VI, 87,93).
619. -"Cel ce îşi lasă (prin divorţ neîngăduit) soţia sa legitimă şi ia pe alia, trebuie să fie canonisit ca un preacurvar, după porunca Domnului (Matei 19,9). Părinţii au hotărît (c. 48) ca tai astfel de vinovat, un an să plîngă, doi ani să asculte, trei ani să stea în genunchi, iar în al şaptelea an să stea cu cei credincioşi la rugăciune şi dacă se va pocăi cu lacrimi, se va învrednici de împărtăşanie". Sf.Vasile77.
620. - "Tot aşa se canonisesc şi cei ce se căsătoresc succesiv cu două surori în timpuri deosebite". Sf. Vasile 78.
621. -"Dacă vreo femeie şi-ar lăsa bărbatul din scîibă dc căsătorie şi-ar pleca, să fie anatema". Gangra 14.
622. -"S-a hotărît, potrivit îtivăţăturii evanghelice şi apostolice (Matei 19, 4-10; I Cor. 7,10-11), ca nici cel lăsat de soţie, nici cea părăsită de bărbat, nu pot să se împreune cu altul, ci ori să rămînă aşa necăsătoriţi, ori să se împace şi, dacă nu vor asculta, să se canonisească. Cu privire la această chestiune să se aibă ui vedere şi legile împărăteşti" Cart. 102.-
623. - "Preotul, sau diaconul, sau altul din clerici într-adins pentru smerenia-şi va goni femeia, acela să se afurisească pînă va suferi s-o ia înapoi, iar, de se va lăsa într-acel gînd şi nu o va lua, aceluia să ise ia danii, că se arată din aceasta, carele şi-a gonit femeia, că socoate nuntă şi patul nespurcat, pentm aceea i se ia dand de nu o va lua că şi Hristos nunta cea dintîi o blagoslovi". -ILT, 100.
624. -"Iar, de se va afla vreun preot ca să se lepede de nuntă sau de carne sau vin, nu pentm înfrînare, ci pentm uriciunea lor, acela sau să se îndrepteze sau să i se ia darul". -ILT, 100.
625. -"Iar, de va lăsa unul pe altul de bună voie, bărbatul sau muierea şi, se va duce la viaţa călugărească care e tocmai îngerească, de se va face călugăr, acela n-are părtăşie nici de pedeapsă, căci a mers întru mai bună cate". -ILT, 181.
626. -"Bărbatid care nu se împreună fireşte cu femeia sa, ci varsă pe dinafară pe coapse, atunci să se despartă". -ILT, 181.
627. -"Cel ce va păcătui cu femeia hă afară de fire (sodomie, onanie), acela preot să nu se facă, ci să se despartă de ea şi după despărţire să se canonisească 15 ani fără de împărtăşanie". -ILT, 231.
628. -"De va avea cineva muiere care se îndrăceşte, acela să nu o despartă, numai ca să o aştepte trei ani, dacă se va tămădui, să o lină, iar să nu o despartă, iar de nu se va izbăvi după acel trei ani de acea patimă a dracului, atunci să o lase şi să ia alta. Aşijderea şi muierea de se va întîmpla să vie la bărbatul ei patima aceea a dracului, trebuie să-l aştepte cinci ani, iar după aceea, dacă se va afla tot în acea patimă şi nu se va izbîndi de dînsa, atunci, să fie volnică muierea să se despartă de bărbatid ei şi să ia altul, iar de se va fi întîmplat să fi avut acea boală sau bărbatul, sau muierea mai înainte de ce nu se făcuse nunta, fiind numai logodii, atunci degrab să se despartă fără nici-o îndoire". -ILT, 233.-
629. -"Întrucît, legea fundamentală a Scripturii, îngăduie excepţional cazuri de divorţ, devenind oarecum canonic, socotim că n-ar fi rău să se întocmească o mgăciune pentm divorţ pe care preotul ar putea-o citi înainte de cununia următoare, fireşte, numai după ce divorţul s-a legalizai şi pe cale socială şi bisericească, adică după ce preotul raportează episcopului cum că excepţional, divorţul este acceptat de legile statului şi de biserică ca un rău mai mic, pentm ca apoi, după o oarecare canonisire, să i se citească acea mgăciune de divorţ, spre a împăca conştiinla celor evlavioşi şi a-i line apropiaţi de viaţa bisericească".

0 Comments:

Post a CommentPostare mai nouă Postare mai veche Pagina de pornire

Etichete

ADVENTIŞTII (1) AFACERILE LUMEŞTI (1) AFURISIREA (1) AGHIASMA (1) ALTARUL (1) AMULETUL (1) ANAFORA (1) ANATEMA (1) ANIMALE NECURATE (1) ANTIMISUL (1) APOSTASIA (1) ARMENII (1) ASUPRIREA (1) AUREOLA SFINŢILOR (1) AVORTUL (1) BAIA (1) BAPTIŞTII (1) BĂTAIA (1) BEŢIA (1) BINECUVÂNTAREA (1) BISERICA (1) BLESTEMUL (1) BOALA (1) BOTEZUL (1) CANONISIREA (1) CARTEA CANONICĂ (1) CASA DE TOLERANŢĂ (1) CASTRAREA (1) CATEHIZAREA (1) CATEHUMENII (1) CATERISIREA CLERICILOR (1) CĂSĂTORIA (1) CĂSNICIA (1) CELIBATUL (1) CERŞETORIA (1) CIMITIRUL (1) CÎNTAREA BISERICEASCĂ (1) CÎRCIUMA (1) CONCUBINAJUL (1) CRUCEA (1) CTITORIA (1) CURVIA (1) CURVIA - PREACURVIA (1) CURVIA-SODOMIE (1) DARURILE (1) DEFĂIMAREA (1) DEVOLUŢIUNEA (1) DEZNĂDEJDEA (1) DIACONIŢELE (1) DIACONUL (1) DISPENSA (1) DIVORŢUL (1) DOBÎNDA (1) DOGMELE (1) DUELUL (1) DUHOVNICIA (1) DUŞMĂNIA (1) EREZIA (1) EVANGHELIŞTII (1) FANATISMUL (1) FAPTELE BUNE (1) FĂGĂDUINŢELE (1) FĂŢĂRNICIA (1) FECIORIA (1) FEMEILE (1) FRANCMASONERIA (1) FRĂŢIA DE CRUCE (1) FRICA DE DUMNEZEU (1) FUMATUL (1) FURTUL (1) GÎNDURILE (1) GLUMELE (1) GOMARIA (1) HIROTESIA (1) HIROTONIA ARHIEREULUI (1) HIROTONIA DIACONULUI ŞI A PREOTULUI (1) HOTARUL MUTAT (1) HULA (1) ICOANELE (1) IERODIACONUL (1) IEROSILIE (1) IERTAREA (1) IERURGIILE (1) INTERVENŢIA (1) IUBIREA (1) ÎMPĂRTĂŞIREA (1) ÎNDRĂCIREA (1) ÎNFRÎNAREA (1) ÎNMORMÎNTAREA (1) ÎNŞELĂCIUNEA (1) JOCUL DE NOROC (1) JOILE (1) JUDECATA (1) JURĂMÎNTUL (1) LAUDA (1) LĂCOMIA (1) LEGILE (1) LEHUZA (1) LENEA (1) LIPOVENII (1) LITURGHIA (1) LITURGHISIREA (1) LUMÎNĂRILE (1) MARTORII LUI IEHOVA (1) MASLUL (1) MĂRTURISITOR (1) MĂSURI FALSE (1) MEDICAMENTELE (1) METANIILE (1) MILOSTENIA (1) MINCIUNA (1) MIRUL (1) MÎNĂSTIRILE (1) MÎNCAREA (1) MÎNDRIA (1) MÎNIA (1) MOARTEA (1) MOAŞELE (1) MOAŞTELE (1) MOLOCANII (1) MONAHISMUL (1) MOŞTENIREA PĂRINTEASCĂ (1) MUNCA (1) MUSTRAREA (1) NAŞUL (1) NAZAREII (1) NEASCULTAREA (1) NECREDINŢA (1) NECURĂŢIA (1) NEDREPTATEA (1) NEOFIT (1) NEPĂSAREA (1) OBICEIUL (1) OMARIA (1) OSPEŢELE (1) OSPITALITATEA (1) PACEA (1) PARASTASELE (1) PASTORAŢIA (1) PAŞTILE (1) PĂCATUL (1) PĂRINTE (1) PENTICOSTALIŞTII (1) PICTURA (1) POLIGAMIE (1) POLITICA (1) POMENILE (1) POMENIRILE LA SLUJBĂ (1) POSTUL (1) PREDESTINAŢIA (1) PREDICA (1) PREOTEASA (1) PREOŢIA (1) PRIETENIA (1) PROTIA (1) PROVIDENŢA (1) PUSTNICIA (1) RĂBDAREA (1) RĂPIREA FEMEILOR (1) RĂUL (1) RĂZBOIUL (1) RĂZBUNAREA (1) RECĂSĂTORIREA PREOŢILOR (1) RECUNOŞTINŢA (1) REFUGIAŢII (1) REGIONALISMUL (1) RESPECTUL (1) RÎVNA (1) RUDENIILE (1) RUGĂCIUNEA (1) SĂRĂCIA (1) SĂRBĂTORILE (1) SĂRUTAREA (1) SCURGERILE (1) SECERĂTORII (1) SFATUL (1) SFINŢII (1) SFÎNTĂ SCRIPTURĂ (1) SILUIREA (1) SIMONIA (1) SINODUL (1) SINUCIDEREA (1) SÎNGELE (1) SMERENIA (1) SMINTEALA (1) SORŢII (1) SPECTACOLELE (1) SPIRITISMUL (1) SPOVEDANIA (1) STAREŢUL (1) STAVROPIGHIA (1) SUDALMA (1) SUFERINŢA (1) SUFLETUL (1) SUGRUMAT (1) SUPERSTIŢIILE (1) ŞTIINŢA (1) TAINELE SFINTE (1) TEOSOFIA (1) TOLERANŢA (1) TOVĂRĂŞIA (1) TRADIŢIA SFÎNTĂ (1) TRANSFERAREA (1) TUDORIŞTII (1) TUNDEREA (1) UCIDEREA (1) UNIFORMA CLERICALĂ (1) VAGABONDAJUL (1) VĂDUVIE (1) VEŞMINTELE (1) VICLEŞUGUL (1) VISELE (1) VÎNĂTOAREA (1) VOMITAREA (1) VORBE MURDARE (1) VRĂJITORIA (1) ZODIILE (1)

Blogger Template by Blogcrowds.