CURVIA-SODOMIE

CURVIA-SODOMIE
487. -"Curvia -sodomie este păcatul pe care îl face bărbat cu bărbat sau bărbat cu femeie cînd nu vor să aibă copii. El este păcat strigător la cer. "Strigătul (dreptăţii dumnezeieşti) împotriva Sodomei şi Gomorei s-a mărit foarte şi, păcatul lor este foaiie greu" (Fac. 18,20). "Dacă cineva se va culca cu un bărbat aşa cum se culcă cu o femeie, amîndoi au făcut o mare urîciune, de aceea ei trebuie pedepsiţi cu moartea, iar sîngele lor să cadă asupra capului lor" (Lev. 20, 13; Deut. 23, 17; Rom. i, 26, 32). Sodomiţii şi Gomoriţii, adică cei ce fac spurcăciuni în gură, împărăţia lui Dumnezeu nu o vor vedea" (I Cor. 5, 9-10).
488. -"Cel ce va umbla cu femeia peste fire, cinci ani şi preot să nu se facă". -Mo|itfelnic.
489. -"Aşa să canoniseşti şi pe femeie de va f fost cu voia ei, iar de va f fost cu sila, mai uşor s-o canoniseşti, însă cum vei pricepe tu sila ei". -Molitfelnic -
490. -"Cine curveşle cu muierea pe unde nu e treaba, ce se cheamă pe şezut, 4 ani, 150 metanii pe zi. Iar, de se va face cu muieri mai multe aceasta şi mai multă învăţătură să i se dea; aşijderea tot păcatul să se numere şi să se socotească cîte este şi cum este, că una este o muiere, iar alta sînt două muieri, iar alta sînt trei muieri şi altele multe. Aşijderea muierii unul este păcatul cu un bărbat şi altul cu doi băibaţi şi altul trei băibaţi şi alţi mulţi bărbaţi" -PBG,84.
491. -"Sodomiţii, curvaiii cu animale, ucigaşii, fennecătorii, prearcurvarii, idolatrii, vrăjitorii, toţi sînt vrednici de aceeaşi pedeapsă; drept aceea, aplică la toţi aceştia acelaşi tratament (15 ani). Să nu te îndoieşti a primi pe cei ce au făcut pocăinţă timp de treizeci de ani pentm că ei au curvit din neştiinţă. Neştiinţa, mărturisirea de bună voie şi lungimea timpului, îi arată a fi iertaţi de Dumnezeu, fiindcă aproape un veac de om au stat sub stăpînirea satanei ca să se înveţe a nu mai face păcate. Iată dar, că în acest caz, trebuie să poninceşti duhovnicilor, penlni a-i mai primi cît
mai curind, mai ales că ei se mărturisesc cu lacrimi înduioşătoare şi duc o viaţă vrednică de milă" -Sf. Vasile 7.
492. -"Cel ce a făcut sodomie cu parte bărbătească, se va canonişi ca cei ce fac preacurvie, adică cincisprezece ani" -Sf. Vasile 62.
493. -"Canonul al palndea al lui Grigore, de Nisa exclude'de la împărtăşire 18 ani pe cel ce face sodomie, iar canonul al 62-lea al lui Vasile cel Mare, 15 ani. însă noi socotim ca trei ani să se excludă de la împărtăşire, dacă unul ca acesta plînge şi posteşte zilnic şi seara mănîncă mîncămri uscate şi face două sute de metanii. Iar, dacă se dedă mai mult lenevi/ii, să împlinească 15 ani". -I. Post. 29.
494. -"Dacă cineva face sodomie cu doi fraţi , deasemenea se canoniseşte (50) patm ani, dacă mănîncă uscat după ceasul al noulea din zi şi face zilnic cîte trei sute de metanii". -1. Post. 51.
495. -"Dacă cineva face sodomie cu ginerele său, se canoniseşte patru ani, dacă mănîncă hrană uscată după al nouălea ceas din zi şi face cîte două sute de metanii". -I. Posi. 52.
496. -"Dacă cineva face sodomie cu fratele său, se canoniseşte opt ani, dacă mănîncă hrană uscată după ora a noua din zi şi face în fiecare zi cîte patm sute de metanii". -Sf. Ioan Post. 53.
497. -"Dacă vreun frate mai mic, ar suferi sodomie de la altul mai mare, fără să facă şi el sodomie, se canoniseşte trei ani, dacă jnănîncă hrană uscată după ora a noua din zi, făcînd cîte o sulă de metanii". -I. Post. 54.
498. -"Dacă cineva face sodomie cu soţia sa, se canonis'eşte opt ani, dacă mănîncă hrană uscată după ora a noua din zi şi să facă în fiecare zi cîte două sule de metanii". I. Post. 65.
499. -"Cel ce face sodomie ai soţia lui, acela preot să nu se facă, ci numai să se despaită de tot de dînsa şi dacă se va despărţi atunci, să se canonisească cinsprezece ani şi să nu se împărtăşească ". -ILT, 231.
500. -"Păcatul sodomiei se osîndeşte cu două judecăţi: biserica îi afuriseşte, iar judecata lumească îi osîndeşte la moarte şi tnipul i se arde în foc". -ILT, 333.
501. -"Sodomitenii se consideră mai rău decît ucigaşii, fiindcă e cu mult mai bine de a muri, decît a trăi în halul acesta. Ucigaşii despart sufletul de tmp, dar aceştia, împreună cu trupul ucid şi sufletul. Orice fel de păcat nu se poate compara cu această grozavă nelegiuire şi dacă, cei ce pătimesc de această boală ar simţi grozăvia acestei pofte păcătoase, ar prefera ca mai bine să moară de o mie de ori, decît să facă aceste păcate... Unul ca acesta este vrednic de bătut cu pietre şi de femei şi de bărbaţi, căci a nedreptăţit şi a defăimat ambele sexe". Sf. Ioan Hrisostom, ' Rom. Om. V a

0 Comments:

Post a CommentPostare mai nouă Postare mai veche Pagina de pornire

Etichete

ADVENTIŞTII (1) AFACERILE LUMEŞTI (1) AFURISIREA (1) AGHIASMA (1) ALTARUL (1) AMULETUL (1) ANAFORA (1) ANATEMA (1) ANIMALE NECURATE (1) ANTIMISUL (1) APOSTASIA (1) ARMENII (1) ASUPRIREA (1) AUREOLA SFINŢILOR (1) AVORTUL (1) BAIA (1) BAPTIŞTII (1) BĂTAIA (1) BEŢIA (1) BINECUVÂNTAREA (1) BISERICA (1) BLESTEMUL (1) BOALA (1) BOTEZUL (1) CANONISIREA (1) CARTEA CANONICĂ (1) CASA DE TOLERANŢĂ (1) CASTRAREA (1) CATEHIZAREA (1) CATEHUMENII (1) CATERISIREA CLERICILOR (1) CĂSĂTORIA (1) CĂSNICIA (1) CELIBATUL (1) CERŞETORIA (1) CIMITIRUL (1) CÎNTAREA BISERICEASCĂ (1) CÎRCIUMA (1) CONCUBINAJUL (1) CRUCEA (1) CTITORIA (1) CURVIA (1) CURVIA - PREACURVIA (1) CURVIA-SODOMIE (1) DARURILE (1) DEFĂIMAREA (1) DEVOLUŢIUNEA (1) DEZNĂDEJDEA (1) DIACONIŢELE (1) DIACONUL (1) DISPENSA (1) DIVORŢUL (1) DOBÎNDA (1) DOGMELE (1) DUELUL (1) DUHOVNICIA (1) DUŞMĂNIA (1) EREZIA (1) EVANGHELIŞTII (1) FANATISMUL (1) FAPTELE BUNE (1) FĂGĂDUINŢELE (1) FĂŢĂRNICIA (1) FECIORIA (1) FEMEILE (1) FRANCMASONERIA (1) FRĂŢIA DE CRUCE (1) FRICA DE DUMNEZEU (1) FUMATUL (1) FURTUL (1) GÎNDURILE (1) GLUMELE (1) GOMARIA (1) HIROTESIA (1) HIROTONIA ARHIEREULUI (1) HIROTONIA DIACONULUI ŞI A PREOTULUI (1) HOTARUL MUTAT (1) HULA (1) ICOANELE (1) IERODIACONUL (1) IEROSILIE (1) IERTAREA (1) IERURGIILE (1) INTERVENŢIA (1) IUBIREA (1) ÎMPĂRTĂŞIREA (1) ÎNDRĂCIREA (1) ÎNFRÎNAREA (1) ÎNMORMÎNTAREA (1) ÎNŞELĂCIUNEA (1) JOCUL DE NOROC (1) JOILE (1) JUDECATA (1) JURĂMÎNTUL (1) LAUDA (1) LĂCOMIA (1) LEGILE (1) LEHUZA (1) LENEA (1) LIPOVENII (1) LITURGHIA (1) LITURGHISIREA (1) LUMÎNĂRILE (1) MARTORII LUI IEHOVA (1) MASLUL (1) MĂRTURISITOR (1) MĂSURI FALSE (1) MEDICAMENTELE (1) METANIILE (1) MILOSTENIA (1) MINCIUNA (1) MIRUL (1) MÎNĂSTIRILE (1) MÎNCAREA (1) MÎNDRIA (1) MÎNIA (1) MOARTEA (1) MOAŞELE (1) MOAŞTELE (1) MOLOCANII (1) MONAHISMUL (1) MOŞTENIREA PĂRINTEASCĂ (1) MUNCA (1) MUSTRAREA (1) NAŞUL (1) NAZAREII (1) NEASCULTAREA (1) NECREDINŢA (1) NECURĂŢIA (1) NEDREPTATEA (1) NEOFIT (1) NEPĂSAREA (1) OBICEIUL (1) OMARIA (1) OSPEŢELE (1) OSPITALITATEA (1) PACEA (1) PARASTASELE (1) PASTORAŢIA (1) PAŞTILE (1) PĂCATUL (1) PĂRINTE (1) PENTICOSTALIŞTII (1) PICTURA (1) POLIGAMIE (1) POLITICA (1) POMENILE (1) POMENIRILE LA SLUJBĂ (1) POSTUL (1) PREDESTINAŢIA (1) PREDICA (1) PREOTEASA (1) PREOŢIA (1) PRIETENIA (1) PROTIA (1) PROVIDENŢA (1) PUSTNICIA (1) RĂBDAREA (1) RĂPIREA FEMEILOR (1) RĂUL (1) RĂZBOIUL (1) RĂZBUNAREA (1) RECĂSĂTORIREA PREOŢILOR (1) RECUNOŞTINŢA (1) REFUGIAŢII (1) REGIONALISMUL (1) RESPECTUL (1) RÎVNA (1) RUDENIILE (1) RUGĂCIUNEA (1) SĂRĂCIA (1) SĂRBĂTORILE (1) SĂRUTAREA (1) SCURGERILE (1) SECERĂTORII (1) SFATUL (1) SFINŢII (1) SFÎNTĂ SCRIPTURĂ (1) SILUIREA (1) SIMONIA (1) SINODUL (1) SINUCIDEREA (1) SÎNGELE (1) SMERENIA (1) SMINTEALA (1) SORŢII (1) SPECTACOLELE (1) SPIRITISMUL (1) SPOVEDANIA (1) STAREŢUL (1) STAVROPIGHIA (1) SUDALMA (1) SUFERINŢA (1) SUFLETUL (1) SUGRUMAT (1) SUPERSTIŢIILE (1) ŞTIINŢA (1) TAINELE SFINTE (1) TEOSOFIA (1) TOLERANŢA (1) TOVĂRĂŞIA (1) TRADIŢIA SFÎNTĂ (1) TRANSFERAREA (1) TUDORIŞTII (1) TUNDEREA (1) UCIDEREA (1) UNIFORMA CLERICALĂ (1) VAGABONDAJUL (1) VĂDUVIE (1) VEŞMINTELE (1) VICLEŞUGUL (1) VISELE (1) VÎNĂTOAREA (1) VOMITAREA (1) VORBE MURDARE (1) VRĂJITORIA (1) ZODIILE (1)

Blogger Template by Blogcrowds.