CURVIA - PREACURVIA

CURVIA - PREACURVIA
472. -Curvia se numeşte preacurvie, cînd cineva lasă soţul legitim şi se duce la altul. în Vechiul Testament se pedepsea cu moartea. "Dacă un om preacurveşte cu o femeie măritată, dacă preacurveşle cu soda aproapelui său, omul acela şi femeia să fie pedepsiţi cu moartea" (Lev. 20, 10; Deut. 22, 22). în Noul Testament nu se mai dă pedeapsă cu moartea trupească, dar s-a legiuit pentru preacurvari moartea sufletească, adică, osîndă în muncile veşnice dacă ei nu se pocăiesc: "Nu vă înşelaţi singuri: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malului, nici sodomiţii, împărăţia lui Dumnezeu nu o vor vedea" (I Cor. 5, y-10; Gal. 5, 21; Ev. 12, 14).
473. -"Bărbatul care nu ştie că femeia sa preacurveşle, n-are păcat , însă dacă el ştie păcatul ei şi n-o îndreaptă şi nici ea nu se pocăieşte, ci statuie în păcat, el se face vinovat de păcatul ei şi părtaş la preacurvie şi de aceea el trebuie să o lase. Dacă ea se pocăieşte, bărbatul poate s-o primească, însă nu dc multe ori, căci pentm robii lui Dumnezeu este numai o pocăinţă. ...Dacă cineva păcătuieşte mereu şi se pocăieşte şi se joacă de-a pocăinţa şi de nici-un folos nu este pocăinţa penlni un astfel de om, căci cu greu va dobîndi viaţa" - Hernia, Păstorul 1-4
474. -"După hotărîrca Domnului, nimănui nu-i este ie/tal să se despartă de soţia sa, decît numai din motive de preacurvie (Maici 5,32), care de asemenea priveşte atît pe bărbaţi cît şi pe femei. Insă, obiceiul nu este chiar aşa, fiindcă femeile sînt mai nedreptăţile, căci apostolul zice, că cel ce se lipeşte de o femeie preacurvă, se face un tmp cu ea (1 Cor. 6,16). Iar Ieremia zice, că femeia de se va împreuna cu alt bărbat, să nu se mai întoarcă la soţul ei, că spurcîndu-se cu altul, spurcată să rămîie (Ier. 3, l). Şi iarăşi: Cel ce va ţine o femeie preacurvă este un om fără de minte şi nelegiuit, (Pilde 18, 23). Iar obiceiul ne arată că femeile pot să ţină pe bărbaţii lor chiar dacă ei au curvit sau preacurvit. Femeia care trăieşte cu un bărbat lăsat de soţia lui, nu ştiu dacă ar fi socotită preacun'ă. Penlni că aici vina se râsfringe asupra femeii care şi-a lăsat bărbatul şi deci a mpt căsătoria; chiar dacă ea a fost bătută şi nedreptăţită, trebuie ca să rabde şi mai mult ca să nu se despartă. Nicăieri nu s-a orinduit ca femeia să se despartă de bărbatul necredincios, chiar dacă el ar fi desfrînat, ci să rabcţe pînă la sfîrşit. Că ce ştii, o, femeie, dacă î[i vei mîntui bărbatul? (I Cor. 7, 6). Dar, femeia care îşi lasă bărbatul şi se duce după altul, este prcaciuvă, iar bărbatul părăsit de ea, este tolerat şi altă femeie care locuieşte acum cu el, ea nu este de osîndit. Insă, dacă bărbatul din iniţiativa lui, despă/rindu-se de soţia sa şi va lua alta el este preacurvar, fiindcă o face pe ea să fie preacurvă, cît şi femeia care vieţuieşte cu dînsul de asemenea este preacurvă, fiindcă a tras la ca bărbat străin" Sf. Vasile 9.-
475. -"Dacă un bărbat căsătorit nu se mulţumeşte cu soţia sa şi ar cădea în preacurvie, el va fi canonisit mai aspm după gravitatea păcatului său. Insă nu avem un canon, care să-l osîndească ca preacutvar, dacă el a păcătuit cu o femeie nemăritată. Dar pentm femeie se spune: Preacurvă spureîndu-se nu se va mai întoarce la bărbatul ei (ier. 3, l), căci dacă o va primi el este lipsit de minte şi nelegiuit (Pildele 18, 22). Dimpotrivă, despre bărbatul care a preacurvit, nu se spune ca el să fie lepădat de femeia sa, ci ea îl va ţine şi după ce a preacurvit. Soţul trebuie să alunge pe soţia sa preacurvă, însă acestei orînduieli cu greu i se va găsi explicaţie, însă aşa este obiceiul pînă acum". -Sf. Vasile 21.
476. -"Părinţii au oprit de a face cunoscută în public femeia care a preacurvit şi care s-a spovedit din evlavie, de teamă de a nu fi expusă primejdiei. însă, ei au pomneit că ea trebuie să fie oprită de la împărtăşire pînă ce îşi va împlini vremea pocăinţei" - Sf. Vasile 34.-
477. -"Dacă femeia şi-a părăsit bărbatul, se cuvine a cerceta cauza acestei părăsiri şi dacă, ea nu este îndreptăţită să-l lase ea va trebui să fie canonisită, iar bărbatul va fi fără vină, fără a fi oprit de împărtăşire cu biserica". Sf.Vasile 35.
478. -"Bărbatul care a luat femeia altuia, după ce ea îi va fi luată prin judecată, el va fi canonisit ca un preacurvar (15-18 ani), iar dacă se căsătoreşte cu alta liberă, nu se osîndeşte" Sf.Vasile 37.
479. -"Femeia care trăieşte cu un bărbat preacurvar şi ea este preacurvă în toată vremea" Sf.Vasile 39.
480. -"Preacurvarul va fi oprit de la împărtăşire cincisprezece ani: Patm ani va plînge la uşa bisericii, cinci ani va asculta, patru ani va îngenunchea şi doi ani va sta cu credincioşii, apoi va primi sfînta împărtăşanie după 15 ani" Sf. Vasile 58.
481. -"Femeia care preacurveşle, sau bărbatul care va preacurvi, se canonisesc şapte ani, după treptele cele rînduite, după care vor fi împărtăşiţi" Ancira 20.
482. -"Femeia care îşi părăseşte bărbatul şi se duce după altul este preacurvă, dar cum arată Sf. Vasile (9, 21), întemeindu-se pe Ieremia 3, 1, care zice că femeia care se duce după alt bărbat, să nu se mai întoarcă la bărbatul cel dintîi, ci spureîndu-se, spurcată să rămînă. Şi iarăşi: Cel ce ia o preacurvă este nebun şi nelegiuit (Prov. 16, 23). Deci, dacă se va dovedi că femeia a fugit, fără motiv, de la bărbatul ei, bărbatul lăsat este vrednic de iertare şi comuniune cu biserica, iar ea de pedeapsă. Bărbatul care îşi va părăsi soţia lui legitimă şi va lua alta, după hotărîrea Domnului (Luca 16,18), el este
supus canonisirii preacurviei. Sfinţii Părinţi au hotărît ca aceştia un an să plîngă, doi ani să asculte, trei ani să îngenuncheze şi al şaptelea dn să stea împreună cu credincioşii şi dacă se vor pocăi cu lacrimi, să se învrednicească de danirile sfintei împărtăşanii" VI ec. 87.
483. -"Cel ce ţine femeie fără de lege (adică rudenie), nu numai din cliros să se gonească, ci încă şi din biserică, pînă ce se va despărţi de ea şi după ce se va despărţi, să se canonisească, ca un amestecător de sînge" -ILT, 82.
484. -"Cel ce ştie că-i cuiveşte muierea şi el tot o ţine în casă şi se face că nu ştie nimic şi, o lasă de a face preacurvie, atunci se cheamă că el o închiriază şi se va pedepsi pentm îndoită cu/vie" ILT, 131.
485. -"Muierea de-şi va lăsa bărbatul ei şi va lua altul..., să aibă pocanie nouă ani să facă în toate zilele 36 metanii; numai pîine să mănînce luni, miercuri şi vineri. Bărbatul care a luat-o, acelaşi canon are"... PBG, 66.
486. -"Nu poate intra în preoţie candidatul a cămi soţie a preacurvit, după spusa canonului al optulea de la Neocezareea. Se hotărăşte că femeia care a preacurvit după hirotonia soţului, să fie lăsată, sau soţul să se lase de preoţie" (dacă mai vrea să o mai ţină de soţie ) -Sf. I. Post. 21.

0 Comments:

Post a CommentPostare mai nouă Postare mai veche Pagina de pornire

Etichete

ADVENTIŞTII (1) AFACERILE LUMEŞTI (1) AFURISIREA (1) AGHIASMA (1) ALTARUL (1) AMULETUL (1) ANAFORA (1) ANATEMA (1) ANIMALE NECURATE (1) ANTIMISUL (1) APOSTASIA (1) ARMENII (1) ASUPRIREA (1) AUREOLA SFINŢILOR (1) AVORTUL (1) BAIA (1) BAPTIŞTII (1) BĂTAIA (1) BEŢIA (1) BINECUVÂNTAREA (1) BISERICA (1) BLESTEMUL (1) BOALA (1) BOTEZUL (1) CANONISIREA (1) CARTEA CANONICĂ (1) CASA DE TOLERANŢĂ (1) CASTRAREA (1) CATEHIZAREA (1) CATEHUMENII (1) CATERISIREA CLERICILOR (1) CĂSĂTORIA (1) CĂSNICIA (1) CELIBATUL (1) CERŞETORIA (1) CIMITIRUL (1) CÎNTAREA BISERICEASCĂ (1) CÎRCIUMA (1) CONCUBINAJUL (1) CRUCEA (1) CTITORIA (1) CURVIA (1) CURVIA - PREACURVIA (1) CURVIA-SODOMIE (1) DARURILE (1) DEFĂIMAREA (1) DEVOLUŢIUNEA (1) DEZNĂDEJDEA (1) DIACONIŢELE (1) DIACONUL (1) DISPENSA (1) DIVORŢUL (1) DOBÎNDA (1) DOGMELE (1) DUELUL (1) DUHOVNICIA (1) DUŞMĂNIA (1) EREZIA (1) EVANGHELIŞTII (1) FANATISMUL (1) FAPTELE BUNE (1) FĂGĂDUINŢELE (1) FĂŢĂRNICIA (1) FECIORIA (1) FEMEILE (1) FRANCMASONERIA (1) FRĂŢIA DE CRUCE (1) FRICA DE DUMNEZEU (1) FUMATUL (1) FURTUL (1) GÎNDURILE (1) GLUMELE (1) GOMARIA (1) HIROTESIA (1) HIROTONIA ARHIEREULUI (1) HIROTONIA DIACONULUI ŞI A PREOTULUI (1) HOTARUL MUTAT (1) HULA (1) ICOANELE (1) IERODIACONUL (1) IEROSILIE (1) IERTAREA (1) IERURGIILE (1) INTERVENŢIA (1) IUBIREA (1) ÎMPĂRTĂŞIREA (1) ÎNDRĂCIREA (1) ÎNFRÎNAREA (1) ÎNMORMÎNTAREA (1) ÎNŞELĂCIUNEA (1) JOCUL DE NOROC (1) JOILE (1) JUDECATA (1) JURĂMÎNTUL (1) LAUDA (1) LĂCOMIA (1) LEGILE (1) LEHUZA (1) LENEA (1) LIPOVENII (1) LITURGHIA (1) LITURGHISIREA (1) LUMÎNĂRILE (1) MARTORII LUI IEHOVA (1) MASLUL (1) MĂRTURISITOR (1) MĂSURI FALSE (1) MEDICAMENTELE (1) METANIILE (1) MILOSTENIA (1) MINCIUNA (1) MIRUL (1) MÎNĂSTIRILE (1) MÎNCAREA (1) MÎNDRIA (1) MÎNIA (1) MOARTEA (1) MOAŞELE (1) MOAŞTELE (1) MOLOCANII (1) MONAHISMUL (1) MOŞTENIREA PĂRINTEASCĂ (1) MUNCA (1) MUSTRAREA (1) NAŞUL (1) NAZAREII (1) NEASCULTAREA (1) NECREDINŢA (1) NECURĂŢIA (1) NEDREPTATEA (1) NEOFIT (1) NEPĂSAREA (1) OBICEIUL (1) OMARIA (1) OSPEŢELE (1) OSPITALITATEA (1) PACEA (1) PARASTASELE (1) PASTORAŢIA (1) PAŞTILE (1) PĂCATUL (1) PĂRINTE (1) PENTICOSTALIŞTII (1) PICTURA (1) POLIGAMIE (1) POLITICA (1) POMENILE (1) POMENIRILE LA SLUJBĂ (1) POSTUL (1) PREDESTINAŢIA (1) PREDICA (1) PREOTEASA (1) PREOŢIA (1) PRIETENIA (1) PROTIA (1) PROVIDENŢA (1) PUSTNICIA (1) RĂBDAREA (1) RĂPIREA FEMEILOR (1) RĂUL (1) RĂZBOIUL (1) RĂZBUNAREA (1) RECĂSĂTORIREA PREOŢILOR (1) RECUNOŞTINŢA (1) REFUGIAŢII (1) REGIONALISMUL (1) RESPECTUL (1) RÎVNA (1) RUDENIILE (1) RUGĂCIUNEA (1) SĂRĂCIA (1) SĂRBĂTORILE (1) SĂRUTAREA (1) SCURGERILE (1) SECERĂTORII (1) SFATUL (1) SFINŢII (1) SFÎNTĂ SCRIPTURĂ (1) SILUIREA (1) SIMONIA (1) SINODUL (1) SINUCIDEREA (1) SÎNGELE (1) SMERENIA (1) SMINTEALA (1) SORŢII (1) SPECTACOLELE (1) SPIRITISMUL (1) SPOVEDANIA (1) STAREŢUL (1) STAVROPIGHIA (1) SUDALMA (1) SUFERINŢA (1) SUFLETUL (1) SUGRUMAT (1) SUPERSTIŢIILE (1) ŞTIINŢA (1) TAINELE SFINTE (1) TEOSOFIA (1) TOLERANŢA (1) TOVĂRĂŞIA (1) TRADIŢIA SFÎNTĂ (1) TRANSFERAREA (1) TUDORIŞTII (1) TUNDEREA (1) UCIDEREA (1) UNIFORMA CLERICALĂ (1) VAGABONDAJUL (1) VĂDUVIE (1) VEŞMINTELE (1) VICLEŞUGUL (1) VISELE (1) VÎNĂTOAREA (1) VOMITAREA (1) VORBE MURDARE (1) VRĂJITORIA (1) ZODIILE (1)

Blogger Template by Blogcrowds.