SĂRBĂTORILE

SĂRBĂTORILE
1722. -"Săibătorile sînt zile închinate pentm pomenirea evenimentelor iconomiei diunnezeieşti şi a sfinţilor Săi (Ps. 8,8; loan 15,14; Iacob 2,23). Ele sînt duminicile de peste an, sărbătorile împărăteşti, şi cele ale sfiiţilor mari şi mici (Const. Ap. vili, 25) V. Postul. Orice creştin este obligat să respecte aceste săibători ai nelucivrca, ca să aibă timp de a se mga acasă şi la biserică, a
citi cărţi bisericeşti, a face fapte bune, etc., iar nu ca să se lenevească şi să se dedea la păcate. Se îngăduie a se face anumite treburi gospodăreşti penlni timp scurt ca: pregătirea hranei, îngiijirea hoinarilor, a vitelor, dar nu şi acelea caiv răpesc tot timpul şi nună sufletul omenesc la cîştigul de averi şi lăcomie, căci este păcat (Deut 28,1-6; Ex. 16, 15-35; I Tim. 6, 8-10). Distracţiile
tineretului sînt îngăduite după slujbele de dimineaţă, care aduc la destindere şi bună dispoziţie necesară vieţii (V. Distracţiile). Orice fel de săpătoare lumească, care nu duce la păcat, nu este condamnată" (Apost. 6, 64; 70, 71).
1723. -"Robii să lucreze cinci zile, iar sîmbăta şi duminica să sărbătorească în biserică în vederea învăţăturii creştine, căci sîmbăta am zis, că se referă la creaţiune, iar dumunica la înviere. Săptămîna mare întreagă şi cea care unnează după ea, să nu lucreze robii nimic, pentm că una este a patimilor şi cealaltă a învierii, şi trebuie să înveţe cine esle Cel ce a pătimit şi a înviat, sau Cine a încuviinţat să pătimească şi L-a sculat din morţi. La înălţare să se odilmească, penlni că e sfîrşitul planului de mînluire a lui Hristos. La ziua Cincizecimii să se repauzeze din pricina pogori/ii Sfînlului Duh, dănut celor ce au crezut în Hristos. Săibătoarea Naşterii să o ţină, pentm că prin ea s-a împărtăşit oamenilor binefacerea neaşteptată că, Cuvîntul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, S-a născut din Fecioara Măria spre mîntuirea lumii. Sărbătoarea Epifaniei (Bobotează), să o ţinăK pentm că în ea s-a făcut dovada dumnezeirii lui Hristos, Tatăl mărturisind pentm că El l-a botezat şi Mîngîietoml, în chip de porumb a arătat celor de faţă pe Cel mărturisit. Zilele Apostolilor să le serbeze, căci ei au fost învăţătorii noştri în Hristos şi s-au învrednicit de Duhul Sfînt. Ziua lui Ştefan înlîiul martir, şi a celorlalţi sfinţi martiri, care au ţinut mai mult la Hristos, ca la viaţa lor, să o serbeze" -Const. Ap. vili, 33.
1724. -"Nu se cuvine a primi damri trimise la sărbători de către iudei şi nici a serba împreună cu ei" (Sărbătorile lor, dar dacă ele vor coincide cu cele creştine să nu se ţină în seamă) -Laod. 37.
1725. -"Nu se cuvine a primi azime de la iudei, sau a se împărtăşi de rătăcirile cultului lor" -Laod. 38.
1726. -"Nu se cuvine a se ţine sărbătorile cu paginii şi a se face părtaşi la nelegiuirile cultului lor" -Laod. 3°.
1727. -"Nu se cuvine a se lucra în săplămîna luminată, nici in sîmbăta cea liberă (înainte de duminica Toiuii) sau a se cînta fericiţi cei fără prihană (catisma 17), adică a se ţine joile" (de după Paşti) Sf. Nichifor 42.
1728. -"Ia seama să nu petreci sărbătorile în băuturi de vin, ci în înnoirea minţii şi curăţia sufletului. Căci umplîndu-ţi pîntecele şi îmbătîndu-le de vin, mai degrabă vei mînia pe înainte Slălătond sărbătorii, Dumnezeu" -Filoc. iv, p. 212,33.

0 Comments:

Post a CommentPostare mai nouă Postare mai veche Pagina de pornire

Etichete

ADVENTIŞTII (1) AFACERILE LUMEŞTI (1) AFURISIREA (1) AGHIASMA (1) ALTARUL (1) AMULETUL (1) ANAFORA (1) ANATEMA (1) ANIMALE NECURATE (1) ANTIMISUL (1) APOSTASIA (1) ARMENII (1) ASUPRIREA (1) AUREOLA SFINŢILOR (1) AVORTUL (1) BAIA (1) BAPTIŞTII (1) BĂTAIA (1) BEŢIA (1) BINECUVÂNTAREA (1) BISERICA (1) BLESTEMUL (1) BOALA (1) BOTEZUL (1) CANONISIREA (1) CARTEA CANONICĂ (1) CASA DE TOLERANŢĂ (1) CASTRAREA (1) CATEHIZAREA (1) CATEHUMENII (1) CATERISIREA CLERICILOR (1) CĂSĂTORIA (1) CĂSNICIA (1) CELIBATUL (1) CERŞETORIA (1) CIMITIRUL (1) CÎNTAREA BISERICEASCĂ (1) CÎRCIUMA (1) CONCUBINAJUL (1) CRUCEA (1) CTITORIA (1) CURVIA (1) CURVIA - PREACURVIA (1) CURVIA-SODOMIE (1) DARURILE (1) DEFĂIMAREA (1) DEVOLUŢIUNEA (1) DEZNĂDEJDEA (1) DIACONIŢELE (1) DIACONUL (1) DISPENSA (1) DIVORŢUL (1) DOBÎNDA (1) DOGMELE (1) DUELUL (1) DUHOVNICIA (1) DUŞMĂNIA (1) EREZIA (1) EVANGHELIŞTII (1) FANATISMUL (1) FAPTELE BUNE (1) FĂGĂDUINŢELE (1) FĂŢĂRNICIA (1) FECIORIA (1) FEMEILE (1) FRANCMASONERIA (1) FRĂŢIA DE CRUCE (1) FRICA DE DUMNEZEU (1) FUMATUL (1) FURTUL (1) GÎNDURILE (1) GLUMELE (1) GOMARIA (1) HIROTESIA (1) HIROTONIA ARHIEREULUI (1) HIROTONIA DIACONULUI ŞI A PREOTULUI (1) HOTARUL MUTAT (1) HULA (1) ICOANELE (1) IERODIACONUL (1) IEROSILIE (1) IERTAREA (1) IERURGIILE (1) INTERVENŢIA (1) IUBIREA (1) ÎMPĂRTĂŞIREA (1) ÎNDRĂCIREA (1) ÎNFRÎNAREA (1) ÎNMORMÎNTAREA (1) ÎNŞELĂCIUNEA (1) JOCUL DE NOROC (1) JOILE (1) JUDECATA (1) JURĂMÎNTUL (1) LAUDA (1) LĂCOMIA (1) LEGILE (1) LEHUZA (1) LENEA (1) LIPOVENII (1) LITURGHIA (1) LITURGHISIREA (1) LUMÎNĂRILE (1) MARTORII LUI IEHOVA (1) MASLUL (1) MĂRTURISITOR (1) MĂSURI FALSE (1) MEDICAMENTELE (1) METANIILE (1) MILOSTENIA (1) MINCIUNA (1) MIRUL (1) MÎNĂSTIRILE (1) MÎNCAREA (1) MÎNDRIA (1) MÎNIA (1) MOARTEA (1) MOAŞELE (1) MOAŞTELE (1) MOLOCANII (1) MONAHISMUL (1) MOŞTENIREA PĂRINTEASCĂ (1) MUNCA (1) MUSTRAREA (1) NAŞUL (1) NAZAREII (1) NEASCULTAREA (1) NECREDINŢA (1) NECURĂŢIA (1) NEDREPTATEA (1) NEOFIT (1) NEPĂSAREA (1) OBICEIUL (1) OMARIA (1) OSPEŢELE (1) OSPITALITATEA (1) PACEA (1) PARASTASELE (1) PASTORAŢIA (1) PAŞTILE (1) PĂCATUL (1) PĂRINTE (1) PENTICOSTALIŞTII (1) PICTURA (1) POLIGAMIE (1) POLITICA (1) POMENILE (1) POMENIRILE LA SLUJBĂ (1) POSTUL (1) PREDESTINAŢIA (1) PREDICA (1) PREOTEASA (1) PREOŢIA (1) PRIETENIA (1) PROTIA (1) PROVIDENŢA (1) PUSTNICIA (1) RĂBDAREA (1) RĂPIREA FEMEILOR (1) RĂUL (1) RĂZBOIUL (1) RĂZBUNAREA (1) RECĂSĂTORIREA PREOŢILOR (1) RECUNOŞTINŢA (1) REFUGIAŢII (1) REGIONALISMUL (1) RESPECTUL (1) RÎVNA (1) RUDENIILE (1) RUGĂCIUNEA (1) SĂRĂCIA (1) SĂRBĂTORILE (1) SĂRUTAREA (1) SCURGERILE (1) SECERĂTORII (1) SFATUL (1) SFINŢII (1) SFÎNTĂ SCRIPTURĂ (1) SILUIREA (1) SIMONIA (1) SINODUL (1) SINUCIDEREA (1) SÎNGELE (1) SMERENIA (1) SMINTEALA (1) SORŢII (1) SPECTACOLELE (1) SPIRITISMUL (1) SPOVEDANIA (1) STAREŢUL (1) STAVROPIGHIA (1) SUDALMA (1) SUFERINŢA (1) SUFLETUL (1) SUGRUMAT (1) SUPERSTIŢIILE (1) ŞTIINŢA (1) TAINELE SFINTE (1) TEOSOFIA (1) TOLERANŢA (1) TOVĂRĂŞIA (1) TRADIŢIA SFÎNTĂ (1) TRANSFERAREA (1) TUDORIŞTII (1) TUNDEREA (1) UCIDEREA (1) UNIFORMA CLERICALĂ (1) VAGABONDAJUL (1) VĂDUVIE (1) VEŞMINTELE (1) VICLEŞUGUL (1) VISELE (1) VÎNĂTOAREA (1) VOMITAREA (1) VORBE MURDARE (1) VRĂJITORIA (1) ZODIILE (1)

Blogger Template by Blogcrowds.