LITURGHIA

LITURGHIA
1161. -Liturghia mai înainte sfinţită, era practicată încă din primele secole într-o formă mai simplă. Prin ea se pot împăca două mari nevoi sufleteşti ale creştinilor din vremea postului mare: de a respecta postul pînă seara (I Post. 66, 69) şi de a se putea împărtăşi
zilnic fii hi a se face liturghie deplină care este o prăznuire cu bucurie (Cart. 41). Părinţii din Laodiceea (364) în canonul 49 au avut în vedere tocmai aceste două realităţi duhovniceşti; La sinodul vi, 52 precizează ca o completare modul cum trebuie să se împărtăşească zilnic creştinii. Sf. Grigore Dialogul (+604) cît a stat la Bizanţ a precizat în scris, mai clar această liturghie şi astfel s-a generalizat. Ea se poate face miercuri, joi şi vineri în săptămîna^î-a^şi him^marţi, miercunJoLşi vineri în tot postvd mare precujm jjLJujrii. marţi şi miercuri în săptăniînafp^Tfiluilox^cu excepţia Bunei Vestiri, cînd se face seara odată cu vecernia Liturghia Sf. joan_Hrisostom, cînd se sfîrşea postul zilei şi apoi creştinii se împărtăşeau. In fond ea nu este decît o ceremonie externă a sfintei împărtăşanii (S.Tcs. IX, 55-59).
1162. -"Nu se cuvine a se aduce jertfa Euharistiei (adică Liturghia deplină) în postul mare, decît numai sîmbăta şi duminica"-Laod. 49.
1163. -'7/i toate zilele postului mare afară de sîmbăta şi duminica şi sfîntă zi a Bunei-Vestiiî, să se săvîrşească Sfîntă Liturghie a celor mai înainte sfinţite" -vi cc. 52.
1164. -"Liturghia mai înainte sfinţită este de la început luată de la urmaşii apostolilor, precum mărturisesc şi rugăciunile ... este aşezat a se face în acest post pentm ca să plîngcm... Deci ca să nu fim neîmpărtăşiţi cu dand tainelor lui Hristos, şi ca sa dobîndim mila ce se dă prin rugăciune, s-a aşezat de sfinţii părinţi să se săvîrşească la al nouălea ceas (orajşbpăzirid hotamljostului care s-a orinduit Jl rnîncafodată în zî^spre seară sfinţindu-ne cu nigăciuni... şi dîndu-se celor ce sînt vrednici a se împărtăşi... a cere iertare de păcate şi a
(pomeni pe toţi credinciosului vremea vohodului cînd preotul poartă pe (ap) sfintele taine, căci tainele sînt săvîrşite şi este însuşi trupul şii sîngele lui Hristos" -s. Tes. IX, 55.
1165. -"Liturghia mai înainte sfinţită nu se face şi în celelalte posturi. Ea se face numai în (cinci zile ale săpulmînîi\ spre a ne nevoi mai mult... Miercuri şi vineri din săptămînă brinzei şi vinerea cea mare acum nu se face nici un fel de liturghie. Drept aceea, precum zice tipicul cel vechi al
Bisericii celei mari, în miercurea brinzei, mai întîi patriarhul slujea liturghia mai înainte sfinţită. In aceste zile de miercuri şi vineri era de obicei după ce se postea, apoi să se.mănînce şi brînză împotriva unui oarecare eres... In vinerea cea mare, tot în acest chip, de la început se săvîrşea liturghia mai.îuaiaiejifinlitâ., căci părinţii nu voiau să treacă vreo zisă nu vadă peJiaiivuil prin taină, prin care taină a făgăduit ca va fi cu «o/jMatei 28, 20; loan 17, 11-25). însă acum nu ştim cum de s-a părăsit obiceiul de a se sluji liturghia mai înainte sfinţită. Socotesc că pentm motivul cum că nu este nici post desăvîrşit şi deci lituighia desăvîrşită să nu se facă" -S.Tes. IX, 56.
1166. -"Sfintele dantri nu iau nimic prin nigăciunile cele ce se zic la lituighia mai înainte sfinţită căci sînt desăvîrşite... De vreme ce agneţul este slujit este desăvîrşit, înălţat şi unit cu dumneziescul sînge. In sfîntul potir se toarnă vin şi apă nezicîndu-se nici o nigăciune, pentm că desăvîrşindu-se sfîntă pîine şi băgîndu-se într-însul după obicei, părticica cea de sus, să se sfinţească cu împărtăşirea celei din potir după cum se obişnuieşte şi la liturghie să se cwninice din pîinea şi din potir preotul şi să dea şi celor ce vor avea de trebuinţă"... S.Tcs. IX, 57.
1167. -"Trebuie ca şi agneţul să fie întreg iar nu o parte penlni ca să se fringă după obicei şi împăifindu-se să se dea, căci numai aceasta a rămas a se face de la liturghia cea desăvîrşită"... "Căldura atunci se pune, nu penlni vreo săvîrşire de vreme ce nici la Liturghia cea desăvîşită nu se pune penlni vre-o săvîrşire ci pentru ca gustînd cald din înfricoşatul potir, să înţelegem cum că şi Hristosjiuuind, Tnipul Său cel făcător de viaţă afosUtedespărtit de dumnezeire c&si dumnezeiescul siifleţ_sj^.plm.-d£.'lucrăvik-DuluduL. Totodată, apa închipuieşte şi pe Duhul, pentru că Duhul din foc închipttieşte dumnezeirea căci zice : Dumnezeul nostni este foc mistuitor (beut. 4, 24; 9,3), de aceea se şi zice: "Căldura Duhului Sfînt" -S.Tcs. IX. 58.
1168. -"Afară de zilele cele orinduite nu trebuie a se sluji liturghia mai înainte sfinţită căci acest fel de învăţătură nu ni s-a dat. Deci, cel ce face în afarăde rîi t duialăf^căwme^l -(II Tes. 2,15). -S.Tes. IX, 59.

0 Comments:

Post a CommentPostare mai nouă Postare mai veche Pagina de pornire

Etichete

ADVENTIŞTII (1) AFACERILE LUMEŞTI (1) AFURISIREA (1) AGHIASMA (1) ALTARUL (1) AMULETUL (1) ANAFORA (1) ANATEMA (1) ANIMALE NECURATE (1) ANTIMISUL (1) APOSTASIA (1) ARMENII (1) ASUPRIREA (1) AUREOLA SFINŢILOR (1) AVORTUL (1) BAIA (1) BAPTIŞTII (1) BĂTAIA (1) BEŢIA (1) BINECUVÂNTAREA (1) BISERICA (1) BLESTEMUL (1) BOALA (1) BOTEZUL (1) CANONISIREA (1) CARTEA CANONICĂ (1) CASA DE TOLERANŢĂ (1) CASTRAREA (1) CATEHIZAREA (1) CATEHUMENII (1) CATERISIREA CLERICILOR (1) CĂSĂTORIA (1) CĂSNICIA (1) CELIBATUL (1) CERŞETORIA (1) CIMITIRUL (1) CÎNTAREA BISERICEASCĂ (1) CÎRCIUMA (1) CONCUBINAJUL (1) CRUCEA (1) CTITORIA (1) CURVIA (1) CURVIA - PREACURVIA (1) CURVIA-SODOMIE (1) DARURILE (1) DEFĂIMAREA (1) DEVOLUŢIUNEA (1) DEZNĂDEJDEA (1) DIACONIŢELE (1) DIACONUL (1) DISPENSA (1) DIVORŢUL (1) DOBÎNDA (1) DOGMELE (1) DUELUL (1) DUHOVNICIA (1) DUŞMĂNIA (1) EREZIA (1) EVANGHELIŞTII (1) FANATISMUL (1) FAPTELE BUNE (1) FĂGĂDUINŢELE (1) FĂŢĂRNICIA (1) FECIORIA (1) FEMEILE (1) FRANCMASONERIA (1) FRĂŢIA DE CRUCE (1) FRICA DE DUMNEZEU (1) FUMATUL (1) FURTUL (1) GÎNDURILE (1) GLUMELE (1) GOMARIA (1) HIROTESIA (1) HIROTONIA ARHIEREULUI (1) HIROTONIA DIACONULUI ŞI A PREOTULUI (1) HOTARUL MUTAT (1) HULA (1) ICOANELE (1) IERODIACONUL (1) IEROSILIE (1) IERTAREA (1) IERURGIILE (1) INTERVENŢIA (1) IUBIREA (1) ÎMPĂRTĂŞIREA (1) ÎNDRĂCIREA (1) ÎNFRÎNAREA (1) ÎNMORMÎNTAREA (1) ÎNŞELĂCIUNEA (1) JOCUL DE NOROC (1) JOILE (1) JUDECATA (1) JURĂMÎNTUL (1) LAUDA (1) LĂCOMIA (1) LEGILE (1) LEHUZA (1) LENEA (1) LIPOVENII (1) LITURGHIA (1) LITURGHISIREA (1) LUMÎNĂRILE (1) MARTORII LUI IEHOVA (1) MASLUL (1) MĂRTURISITOR (1) MĂSURI FALSE (1) MEDICAMENTELE (1) METANIILE (1) MILOSTENIA (1) MINCIUNA (1) MIRUL (1) MÎNĂSTIRILE (1) MÎNCAREA (1) MÎNDRIA (1) MÎNIA (1) MOARTEA (1) MOAŞELE (1) MOAŞTELE (1) MOLOCANII (1) MONAHISMUL (1) MOŞTENIREA PĂRINTEASCĂ (1) MUNCA (1) MUSTRAREA (1) NAŞUL (1) NAZAREII (1) NEASCULTAREA (1) NECREDINŢA (1) NECURĂŢIA (1) NEDREPTATEA (1) NEOFIT (1) NEPĂSAREA (1) OBICEIUL (1) OMARIA (1) OSPEŢELE (1) OSPITALITATEA (1) PACEA (1) PARASTASELE (1) PASTORAŢIA (1) PAŞTILE (1) PĂCATUL (1) PĂRINTE (1) PENTICOSTALIŞTII (1) PICTURA (1) POLIGAMIE (1) POLITICA (1) POMENILE (1) POMENIRILE LA SLUJBĂ (1) POSTUL (1) PREDESTINAŢIA (1) PREDICA (1) PREOTEASA (1) PREOŢIA (1) PRIETENIA (1) PROTIA (1) PROVIDENŢA (1) PUSTNICIA (1) RĂBDAREA (1) RĂPIREA FEMEILOR (1) RĂUL (1) RĂZBOIUL (1) RĂZBUNAREA (1) RECĂSĂTORIREA PREOŢILOR (1) RECUNOŞTINŢA (1) REFUGIAŢII (1) REGIONALISMUL (1) RESPECTUL (1) RÎVNA (1) RUDENIILE (1) RUGĂCIUNEA (1) SĂRĂCIA (1) SĂRBĂTORILE (1) SĂRUTAREA (1) SCURGERILE (1) SECERĂTORII (1) SFATUL (1) SFINŢII (1) SFÎNTĂ SCRIPTURĂ (1) SILUIREA (1) SIMONIA (1) SINODUL (1) SINUCIDEREA (1) SÎNGELE (1) SMERENIA (1) SMINTEALA (1) SORŢII (1) SPECTACOLELE (1) SPIRITISMUL (1) SPOVEDANIA (1) STAREŢUL (1) STAVROPIGHIA (1) SUDALMA (1) SUFERINŢA (1) SUFLETUL (1) SUGRUMAT (1) SUPERSTIŢIILE (1) ŞTIINŢA (1) TAINELE SFINTE (1) TEOSOFIA (1) TOLERANŢA (1) TOVĂRĂŞIA (1) TRADIŢIA SFÎNTĂ (1) TRANSFERAREA (1) TUDORIŞTII (1) TUNDEREA (1) UCIDEREA (1) UNIFORMA CLERICALĂ (1) VAGABONDAJUL (1) VĂDUVIE (1) VEŞMINTELE (1) VICLEŞUGUL (1) VISELE (1) VÎNĂTOAREA (1) VOMITAREA (1) VORBE MURDARE (1) VRĂJITORIA (1) ZODIILE (1)

Blogger Template by Blogcrowds.