DIACONUL

DIACONUL
602. - Diaconii sînt ajutorii episcopului şi ai preoţilor (F. Ap. 6, 1-7). Ei îngrijeau de săraci, predicau cuvîntul Domnului, la nevoie botezau (F. Ap. 8, 5-10), ajutau la slujbele bisericeşti, duceau Sf. împărtăşanie la cei închişi sau bolnavi (Const. Ap. li, 57; VIII, 13). Ei sînt supuşi episcopului şi preotului şi fără învoirea lor nu pot lucra absolut nimic în biserică (Sf. Ignatie Teof. Ep. c. Nag. 2, 6). Cînd lipseşte preotul din biserică şi se face slujbă, diaconul poate să zică doar: Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor... (V. datoriile păstorilor).
603. -"A venit la cunoştinţa Sfiitului Sinod că, în oarecare ţinuturi şi oraşe, diaconilor sau prezbiterilor euharistia, deşi nici canoanele şi nici obiceiul n-au predanisit ca cei ce n-au putere de a aduce sfînta jertfă, să dea trupul lui Hristos celor ce liturghisesc - Ba mai mult, diaconii se împărtăşesc înaintea episcopilor. Deci, toate aceste abuzuri trebuie să înceteze şi diaconii să rămînă la îndatoririle lor, recunoscînd că ei sînt slujitori ai episcopului şi mai mici decît presbiterii. Deci să primească euharistia potrivit rînduielii, după presbiteri, din mîna episcopului sau a presbitendui. Nu se îngăduie diaconilor nici să stea cu prezbiterii, fiind contrar canoanelor şi rînduielilor. Iar, dacă vreunul, n-ar voi să se supună nici după aceste hotărîri, să înceteze din slujba diaconiei". -l ec. 18.
604. - Deoarece, am aflat că la unele biserici se găsesc diaconi care ocupă dregătorii bisericeşti şi din această cauză, unii dintre ei, fiind stăpîniţi de mîndrie şi obrăznicie şed înaintea prezbiterilor. Ani hotărît ca diaconul, chiar dacă ar avea vreo demnitate sau dregătorie bisericească, să nu stea înaintea prezbitemlui, afară de împrejurarea cînd ar reprezenta pe patriarhul sau mitropolitul său, fiind trimis în altă cetate pentm vreo pricină, căci atunci i se va da cinstea ca şi celui ce-i ţine locjul. Dacă vreunul ar mai îndrăzni în chip despotic să mai procedeze aşa, acela să se scoată din treapta sa şi să se rînduiască a fi ultimul dintre diaconi în biserica sa, căci Domnul ne învaţă să nu căutăm şederile mai sus, după învăţăturile Sfintei Evanghelii, (Luca 14, 8-11 citat întreg). Toate acestea se vor respecta şi de celelalte trepte ierarhice, fiindcă ştim că dregătoriile duhovniceşti sînt superioare celor lumeşti". -VI ec. 7.
605. -"în Faptele Apostolilor ni se spune că, Apostolii au pus şapte diaconi, iar Sinodul de la Neocezareea ne arată lămurit, că diaconii, potrivit canonului (15), trebuie să fie şapte, oricît de mare ar fi cetatea. Noi, comparînd ideea părinţilor cu cele spuse de Apostoli, am găsit că la dînşii nu a fost vorba despre bărbaţi, care servesc tainelor, ca şi despre serviciul necesar la mese, în cartea Faptelor (Apost. 6,1-6 ... citat).
Acestea tălmăcindu-le învăţătorul bisericii Ioan Gură de Aur, astfel grăieşte: "Este vrednic de admirat cum de nu s-a dezbinat mulţimea pentru alegerea bărbaţilor, şi cum de nu au fost osîndiţi Apostolii din partea lor? Trebuie să se ştie ce fel de dregătorie aveau aceştia (diaconii) şi ce fel de hirotonie au primit; oare pe cea a diaconului? Dar aceasta nu era în biserică. Pentru serviciul de presbiteri? Dar nu exista nici episcop, ci numai Apostoli; din ceea ce socotesc că nici numele diaconilor, nici al presbiterilor nu era bine înţeles şi lămurit". -Deci, conform acestora declarăm şi noi, ca potrivit învăţăturii de mai sus, menţionaţii şapte diaconi să nu se considere slujitori ai tainelor, ci că aceştia, au fost acei cărora li s-a încredinţat îngrijirea generală a celor adunaţi atunci; aceşti (diaconi), ne oferă prin aceasta, pilda de iubire de oameni şi de purtare de grijă a celor lipsiri", -vi ec. 16.
606. -"Potrivit canoanelor, diaconii trebuie să fie şapte, oricît de mare ar fi cetatea". (Despre aceasta, te vei încredinţa din cartea Faptelor 6, 1-6). -Neocez. 15.
607. -"Nu se cade ca diaconul să şadă înaintea presbitendui, ci să stea numai cînd îi dă el voie. De asemenea şi diaconii să fie cinstiţi de ceilalţi slujitori bisericeşti şi de toţi clericii inferiori". (Const. Ap. 11, 57). -Laod. 20.

0 Comments:

Post a CommentPostare mai nouă Postare mai veche Pagina de pornire

Etichete

ADVENTIŞTII (1) AFACERILE LUMEŞTI (1) AFURISIREA (1) AGHIASMA (1) ALTARUL (1) AMULETUL (1) ANAFORA (1) ANATEMA (1) ANIMALE NECURATE (1) ANTIMISUL (1) APOSTASIA (1) ARMENII (1) ASUPRIREA (1) AUREOLA SFINŢILOR (1) AVORTUL (1) BAIA (1) BAPTIŞTII (1) BĂTAIA (1) BEŢIA (1) BINECUVÂNTAREA (1) BISERICA (1) BLESTEMUL (1) BOALA (1) BOTEZUL (1) CANONISIREA (1) CARTEA CANONICĂ (1) CASA DE TOLERANŢĂ (1) CASTRAREA (1) CATEHIZAREA (1) CATEHUMENII (1) CATERISIREA CLERICILOR (1) CĂSĂTORIA (1) CĂSNICIA (1) CELIBATUL (1) CERŞETORIA (1) CIMITIRUL (1) CÎNTAREA BISERICEASCĂ (1) CÎRCIUMA (1) CONCUBINAJUL (1) CRUCEA (1) CTITORIA (1) CURVIA (1) CURVIA - PREACURVIA (1) CURVIA-SODOMIE (1) DARURILE (1) DEFĂIMAREA (1) DEVOLUŢIUNEA (1) DEZNĂDEJDEA (1) DIACONIŢELE (1) DIACONUL (1) DISPENSA (1) DIVORŢUL (1) DOBÎNDA (1) DOGMELE (1) DUELUL (1) DUHOVNICIA (1) DUŞMĂNIA (1) EREZIA (1) EVANGHELIŞTII (1) FANATISMUL (1) FAPTELE BUNE (1) FĂGĂDUINŢELE (1) FĂŢĂRNICIA (1) FECIORIA (1) FEMEILE (1) FRANCMASONERIA (1) FRĂŢIA DE CRUCE (1) FRICA DE DUMNEZEU (1) FUMATUL (1) FURTUL (1) GÎNDURILE (1) GLUMELE (1) GOMARIA (1) HIROTESIA (1) HIROTONIA ARHIEREULUI (1) HIROTONIA DIACONULUI ŞI A PREOTULUI (1) HOTARUL MUTAT (1) HULA (1) ICOANELE (1) IERODIACONUL (1) IEROSILIE (1) IERTAREA (1) IERURGIILE (1) INTERVENŢIA (1) IUBIREA (1) ÎMPĂRTĂŞIREA (1) ÎNDRĂCIREA (1) ÎNFRÎNAREA (1) ÎNMORMÎNTAREA (1) ÎNŞELĂCIUNEA (1) JOCUL DE NOROC (1) JOILE (1) JUDECATA (1) JURĂMÎNTUL (1) LAUDA (1) LĂCOMIA (1) LEGILE (1) LEHUZA (1) LENEA (1) LIPOVENII (1) LITURGHIA (1) LITURGHISIREA (1) LUMÎNĂRILE (1) MARTORII LUI IEHOVA (1) MASLUL (1) MĂRTURISITOR (1) MĂSURI FALSE (1) MEDICAMENTELE (1) METANIILE (1) MILOSTENIA (1) MINCIUNA (1) MIRUL (1) MÎNĂSTIRILE (1) MÎNCAREA (1) MÎNDRIA (1) MÎNIA (1) MOARTEA (1) MOAŞELE (1) MOAŞTELE (1) MOLOCANII (1) MONAHISMUL (1) MOŞTENIREA PĂRINTEASCĂ (1) MUNCA (1) MUSTRAREA (1) NAŞUL (1) NAZAREII (1) NEASCULTAREA (1) NECREDINŢA (1) NECURĂŢIA (1) NEDREPTATEA (1) NEOFIT (1) NEPĂSAREA (1) OBICEIUL (1) OMARIA (1) OSPEŢELE (1) OSPITALITATEA (1) PACEA (1) PARASTASELE (1) PASTORAŢIA (1) PAŞTILE (1) PĂCATUL (1) PĂRINTE (1) PENTICOSTALIŞTII (1) PICTURA (1) POLIGAMIE (1) POLITICA (1) POMENILE (1) POMENIRILE LA SLUJBĂ (1) POSTUL (1) PREDESTINAŢIA (1) PREDICA (1) PREOTEASA (1) PREOŢIA (1) PRIETENIA (1) PROTIA (1) PROVIDENŢA (1) PUSTNICIA (1) RĂBDAREA (1) RĂPIREA FEMEILOR (1) RĂUL (1) RĂZBOIUL (1) RĂZBUNAREA (1) RECĂSĂTORIREA PREOŢILOR (1) RECUNOŞTINŢA (1) REFUGIAŢII (1) REGIONALISMUL (1) RESPECTUL (1) RÎVNA (1) RUDENIILE (1) RUGĂCIUNEA (1) SĂRĂCIA (1) SĂRBĂTORILE (1) SĂRUTAREA (1) SCURGERILE (1) SECERĂTORII (1) SFATUL (1) SFINŢII (1) SFÎNTĂ SCRIPTURĂ (1) SILUIREA (1) SIMONIA (1) SINODUL (1) SINUCIDEREA (1) SÎNGELE (1) SMERENIA (1) SMINTEALA (1) SORŢII (1) SPECTACOLELE (1) SPIRITISMUL (1) SPOVEDANIA (1) STAREŢUL (1) STAVROPIGHIA (1) SUDALMA (1) SUFERINŢA (1) SUFLETUL (1) SUGRUMAT (1) SUPERSTIŢIILE (1) ŞTIINŢA (1) TAINELE SFINTE (1) TEOSOFIA (1) TOLERANŢA (1) TOVĂRĂŞIA (1) TRADIŢIA SFÎNTĂ (1) TRANSFERAREA (1) TUDORIŞTII (1) TUNDEREA (1) UCIDEREA (1) UNIFORMA CLERICALĂ (1) VAGABONDAJUL (1) VĂDUVIE (1) VEŞMINTELE (1) VICLEŞUGUL (1) VISELE (1) VÎNĂTOAREA (1) VOMITAREA (1) VORBE MURDARE (1) VRĂJITORIA (1) ZODIILE (1)

Blogger Template by Blogcrowds.