CARTEA CANONICĂ

CARTEA CANONICĂ
274. - Cartea canonică este scrisoarea de slobozenie şi recomandare dată de episcop clericilor, care trec dintr-o eparhie într-alta. Sînt clerici care sînt împinşi de diferite interese, sau şi-au creat o atmosferă rea într-o eparhie şi atunci se duc într-alta. Acolo nu poate fi primit fără carte canonică a eparhiotului, în care se menţionează dacă are reputaţie bună şi este vrednic să mai slujească. Sînt laici care nu au loc în eparhia lor, dar au reputaţie bună şi merită să fie hirotonisiţi; atunci ei caută să se ducă în altă eparhie şi deci au nevoie de scrisoare de recomandare. In orice caz recomandarea trebuie să fie făcută cu multă grijă şi numai dacă se întemeiază pe adevărul temeinic verificat al vredniciei, căci altfel se introduc în slujba Domnului cei nevrednici, iar recomandaţia devine o trădare a Capului Bisericii, Hristos Domnul. (Luca'), 58; F. Ap. 21,26; II Tim. 2,36).
275. -"Dacă vreun cleric sau laic, afurisit sau neprimit (la candidatura de hirotonie), dueîndu-sc în altă cetate va fi primit fără scrisoare de recomandare, să se afurisească şi cel ce l-a primit şi cel ce a fost primit". -Apost. 12.-
276. -"Iar dacă cel ce vrea să treacă în altă eparhie, ar fi dintre cei afurisiţi, să i se prelungească afurisirea, ca unuia ce a minţit şi a amăgii biserica lui Dumnezeu". -Apost. 13.-
277. - Nici unul dintre episcopii sau preoţii sau diaconii străini să nu se primească fără scrisoare de recomandare, iar cînd le vor aduce, să se cerceteze şi dacă vor fi propovăduitori ai dreptei credinţe să se primească, iar de nu, să li se dea cele de trebuinţă şi să nu fie primiţi la împărtăşanie, fiindcă multe se fac prin amăgire... -Apost. 33.-
278. -"S-a hotărît ca cei săraci şi cei ce au nevoie de ajutor, după ce vor fi cercetaţi, să călătorească numai cu epistole în care să se arate că sînt oameni paşnici, iar nu cu scrisori de recomandare, căci se recomandă numai persoanele care se bucură de oarecare merite". -IV ec. 11.
279. -"Clericii streini şi necunoscuţi să nu liturghisească în altă cetate, fără epistolă de recomandare de la propriul lor episcop", (cum că au preoţie lucrătoare). -IV ec. 13.
280. -"Deoarece unii clerici au părăsit bisericile pentm care au fost hirotoniţi, şi fără ştirea episcopului lor, s-au dus la uiţi episcopi şi s-au aşezat la biserici străine, şi prin aceasta ei au devenii nişte nesupuşi, hotărîm ca din luna ianuarie a trecutului indiction al patndea (692), nici unul dintre clerici în orice treaptă s-ar afla, nu are voie să se aşeze la altă biserică, fără scrisoare de slobozenie de la episcopul său. In viitor, cel ce nu va respecta această hotărire, ci va ntşina pe cel ce l-a dăniit cu hirotonie, să se caterisească atît el, cît şi cel ce l-a primit în chip ilegal". -VI, ec. 17.
281. -"Nici unul dintre clericii străini să nu fie primit de alt episcop fără de scrisori de pace (în care să i se arate că are preoţia lucrătoare). -I Antioh.7.
282. -"Prezbiterii săteşti (fiind simpli parohi) să nu dea scrisori canonice, pentru clericii supuşi lor decît numai către episcopii învecinaţi, trimiţîndu-le scrisori simple spre infonnare. Insă Iwrepiscopii neprihăniţi prin autoritatea lor morală, pot să dea scrisori în care să se arate felul paşnic al clericilor de sub oblăduirea lor". -Antioh. 8.

0 Comments:

Post a CommentPostare mai nouă Postare mai veche Pagina de pornire

Etichete

ADVENTIŞTII (1) AFACERILE LUMEŞTI (1) AFURISIREA (1) AGHIASMA (1) ALTARUL (1) AMULETUL (1) ANAFORA (1) ANATEMA (1) ANIMALE NECURATE (1) ANTIMISUL (1) APOSTASIA (1) ARMENII (1) ASUPRIREA (1) AUREOLA SFINŢILOR (1) AVORTUL (1) BAIA (1) BAPTIŞTII (1) BĂTAIA (1) BEŢIA (1) BINECUVÂNTAREA (1) BISERICA (1) BLESTEMUL (1) BOALA (1) BOTEZUL (1) CANONISIREA (1) CARTEA CANONICĂ (1) CASA DE TOLERANŢĂ (1) CASTRAREA (1) CATEHIZAREA (1) CATEHUMENII (1) CATERISIREA CLERICILOR (1) CĂSĂTORIA (1) CĂSNICIA (1) CELIBATUL (1) CERŞETORIA (1) CIMITIRUL (1) CÎNTAREA BISERICEASCĂ (1) CÎRCIUMA (1) CONCUBINAJUL (1) CRUCEA (1) CTITORIA (1) CURVIA (1) CURVIA - PREACURVIA (1) CURVIA-SODOMIE (1) DARURILE (1) DEFĂIMAREA (1) DEVOLUŢIUNEA (1) DEZNĂDEJDEA (1) DIACONIŢELE (1) DIACONUL (1) DISPENSA (1) DIVORŢUL (1) DOBÎNDA (1) DOGMELE (1) DUELUL (1) DUHOVNICIA (1) DUŞMĂNIA (1) EREZIA (1) EVANGHELIŞTII (1) FANATISMUL (1) FAPTELE BUNE (1) FĂGĂDUINŢELE (1) FĂŢĂRNICIA (1) FECIORIA (1) FEMEILE (1) FRANCMASONERIA (1) FRĂŢIA DE CRUCE (1) FRICA DE DUMNEZEU (1) FUMATUL (1) FURTUL (1) GÎNDURILE (1) GLUMELE (1) GOMARIA (1) HIROTESIA (1) HIROTONIA ARHIEREULUI (1) HIROTONIA DIACONULUI ŞI A PREOTULUI (1) HOTARUL MUTAT (1) HULA (1) ICOANELE (1) IERODIACONUL (1) IEROSILIE (1) IERTAREA (1) IERURGIILE (1) INTERVENŢIA (1) IUBIREA (1) ÎMPĂRTĂŞIREA (1) ÎNDRĂCIREA (1) ÎNFRÎNAREA (1) ÎNMORMÎNTAREA (1) ÎNŞELĂCIUNEA (1) JOCUL DE NOROC (1) JOILE (1) JUDECATA (1) JURĂMÎNTUL (1) LAUDA (1) LĂCOMIA (1) LEGILE (1) LEHUZA (1) LENEA (1) LIPOVENII (1) LITURGHIA (1) LITURGHISIREA (1) LUMÎNĂRILE (1) MARTORII LUI IEHOVA (1) MASLUL (1) MĂRTURISITOR (1) MĂSURI FALSE (1) MEDICAMENTELE (1) METANIILE (1) MILOSTENIA (1) MINCIUNA (1) MIRUL (1) MÎNĂSTIRILE (1) MÎNCAREA (1) MÎNDRIA (1) MÎNIA (1) MOARTEA (1) MOAŞELE (1) MOAŞTELE (1) MOLOCANII (1) MONAHISMUL (1) MOŞTENIREA PĂRINTEASCĂ (1) MUNCA (1) MUSTRAREA (1) NAŞUL (1) NAZAREII (1) NEASCULTAREA (1) NECREDINŢA (1) NECURĂŢIA (1) NEDREPTATEA (1) NEOFIT (1) NEPĂSAREA (1) OBICEIUL (1) OMARIA (1) OSPEŢELE (1) OSPITALITATEA (1) PACEA (1) PARASTASELE (1) PASTORAŢIA (1) PAŞTILE (1) PĂCATUL (1) PĂRINTE (1) PENTICOSTALIŞTII (1) PICTURA (1) POLIGAMIE (1) POLITICA (1) POMENILE (1) POMENIRILE LA SLUJBĂ (1) POSTUL (1) PREDESTINAŢIA (1) PREDICA (1) PREOTEASA (1) PREOŢIA (1) PRIETENIA (1) PROTIA (1) PROVIDENŢA (1) PUSTNICIA (1) RĂBDAREA (1) RĂPIREA FEMEILOR (1) RĂUL (1) RĂZBOIUL (1) RĂZBUNAREA (1) RECĂSĂTORIREA PREOŢILOR (1) RECUNOŞTINŢA (1) REFUGIAŢII (1) REGIONALISMUL (1) RESPECTUL (1) RÎVNA (1) RUDENIILE (1) RUGĂCIUNEA (1) SĂRĂCIA (1) SĂRBĂTORILE (1) SĂRUTAREA (1) SCURGERILE (1) SECERĂTORII (1) SFATUL (1) SFINŢII (1) SFÎNTĂ SCRIPTURĂ (1) SILUIREA (1) SIMONIA (1) SINODUL (1) SINUCIDEREA (1) SÎNGELE (1) SMERENIA (1) SMINTEALA (1) SORŢII (1) SPECTACOLELE (1) SPIRITISMUL (1) SPOVEDANIA (1) STAREŢUL (1) STAVROPIGHIA (1) SUDALMA (1) SUFERINŢA (1) SUFLETUL (1) SUGRUMAT (1) SUPERSTIŢIILE (1) ŞTIINŢA (1) TAINELE SFINTE (1) TEOSOFIA (1) TOLERANŢA (1) TOVĂRĂŞIA (1) TRADIŢIA SFÎNTĂ (1) TRANSFERAREA (1) TUDORIŞTII (1) TUNDEREA (1) UCIDEREA (1) UNIFORMA CLERICALĂ (1) VAGABONDAJUL (1) VĂDUVIE (1) VEŞMINTELE (1) VICLEŞUGUL (1) VISELE (1) VÎNĂTOAREA (1) VOMITAREA (1) VORBE MURDARE (1) VRĂJITORIA (1) ZODIILE (1)

Blogger Template by Blogcrowds.