PAŞTILE

PAŞTILE
1476. -Pastile este cea mai mare sărbătoare a creştinătăţii, se ţine socoteală de
a).echinocţiul de primăvară, fixat cu data medie la 21 martie;
b). prima lună de după echinocţiu, care coincide cu data Paştilor la veclui evrei, uneori azi ea dileră din pricina teoriilor introduse de rabinii de mai tîrziu din sec. XVII şi de care noi nu mai trebuie să ţinem seama;
c). prima duminică după această lună plină cînd trebuie să se serbeze corect Pastile creştin.
1477. -"Dacă vreun episcop sau prezbiter sau diacon va serba sfîntă zi a Paştilor odată cu iudeii (în ziua de lună plină) înainte de echinocţiu (isimeria) de primăvară să se caterisească" (dar pentru serbare de după echinocţiu, adică după a doua lună plină nu se aminteşte nimic). -Apost. 7.
1478. -"Nici unul dintre cei ce se numără în tagma ieraticească, nici laicul, să nu mănînce azimile de la sărbătoarea iudeilor, nici să se împrietenească cu ei, nici să nu-i cheme la boale şi să nu primească doctorii de la dînşii şi nicidecum să nu se scalde în băi cu aceştia. Iar dacă va îndrăzni să facă cineva aceasta, de va fi cleric să se caterisească, iar de va fi laic să se afurisească". -VI ec. 11.
1479. -"De la sfîntă zi a învierii lui Hristos Dumnezeul nostru şi pînă la duminica nouă (a Tomii) toată săptămînă cea luminată se cuvine credincioşilor să o petreacă negreşit în sfintele Biserici cu psalmi, cu laude şi cu cîntări duhovniceşti, veselindu-se şi serbînd întm Hristos şi luînd aminte la citirea dumnezeieştilor Scripturi şi desfălîndu-se cu Sfintele Taine, căci aşa vom fi împreună cu Hristos şi înălţau împreună cu El. Deci, în aceste zile nicidecum să nu se facă alergări de cai sau alte spectacole populare". -VI ec. 66.
1480. -"Toţi laicii care îndrăznesc să calce hotărirea Sf. Sinod de la Niceea (325) cu privire la sărbătoarea Paştilor, să fie afurisiţi şi lepădaţi din Biserică dacă vor stămi cu încăpăţînate împotriva celor bine hotărite. Iar dacă vreun proestos episcop, prezbiter sau diacon, după această hotărite va îndrăzni să se despartă spre tulburarea poponilui şi să serbeze Pastile, odată cu iudeii (în ziua de lună plină), Sf. Sinod a hotăiîl să fie străin de Biserică, ca unul care şi-a îngrămădit păcate nu numai asupra sufletului său, ci a făcut şi altora pricină de sminteală şi nu numai pc aceştia îi cateriseşte ci şi pe acei care se vor uni cu ei după caterisire. Iar cei caterisiţi să se lipsească şi de cinstea externă (VI cc. 3.6) de care i-a făcut părtaşi sfintele canoane şi preoţia lui Dumnezeu". -Am. 1.
1481. -"Să nu se modifice hotărirea sinodului din Spania (de la 393 şi 397 Canon 29-33)..., afară de acceu că dala Paştilor să se fixeze în timpul şedinţei anuale a sinodului" (dc la 21 august pentru anul viitor) -Cart. 34.
1482. -"...în toţi anii să ne adunăm în sinod şi acolo să se fixeze în de comun acord, ziua Sf. Paşti...". -Cart 51.
1483. -"S-a hotărit ca data Paştilor să se fixeze prin hotărirea sinodală care se va întruni la data de 21 august cum s-a hotărit la sinodul din Spania (393) în care zi, toate căpeteniile Bisericii trebuie să fie la sinod". -Cart. 73.
1484. -Potrivit, cu directivele sinodului de la Niceea din 325, Pascalia a fost corect calculată, însă în decursul secolelor ce s-a îndepărtat cu o zi de realitatea cerească la fiecare 128 de ani. Astfel, echinocţiul, limita lunilor pline pascale, după 128 de ani a trecut de ia 21 la 20 martie, apoi după uiţi 128 de ani Ia 19, apoi la 18 martie, încît azi a ajuns la 8 martie. Datele lunilor pline pascale au ieşit şi ele în sens contrar, cu o zi la 308 ani, încît azi ele s-au depărtat cu 5-4 zile de aşezămîntul niceean. Aceste două erori ne fac să prăznuim Pastile după vechea pascalie în cadrul noului calendar, astfel:
a). Cam de 30 de ori pe secol prăznuim corect Pastile vechii pascalii în cadrul noului calendar;
b). de 43 de ori cu diferenţă numai de o săptămînă din pricina calcului greşit al datei lunilor pline;
c). de patru ori cu diferenţa de patru săptămîni şi de 23 de ori cu diferenţă de 5 săptămîni din pricina diferenţei de 13 zile indicate de falsul echinocţiu de la 21 martie (3 aprilie) faţă de cel real de la 8 martie al vechiului calendar, care a fost readus la 21 martie
după cel nou (Calculele V. Ierom. N. Sachelarie, Calendarul şi pascalia veche şi nouă 1936).
1485 - 1493. în lucrarea " Calendarul şi pascalia veche şi nouă"publicată în anul 1936 se a Hă 8 tabele care cuprind toate elementele calendaristice şi pascale vechi şi noi, pentru mii de ani. Citirea atentă a notelor de la fiecare tabelă şi operaţia a cîtorva exemple sînt suficiente pentru folosirea lor, atît pentru anii în curs cît şi pentru verificarea datelor istorice din trecutul erei creştine, cît şi pentru cunoaşterea lor pentru viitor, atît al vechiului cît şi al noului calendar şi pascalii.

0 Comments:

Post a CommentPostare mai nouă Postare mai veche Pagina de pornire

Etichete

ADVENTIŞTII (1) AFACERILE LUMEŞTI (1) AFURISIREA (1) AGHIASMA (1) ALTARUL (1) AMULETUL (1) ANAFORA (1) ANATEMA (1) ANIMALE NECURATE (1) ANTIMISUL (1) APOSTASIA (1) ARMENII (1) ASUPRIREA (1) AUREOLA SFINŢILOR (1) AVORTUL (1) BAIA (1) BAPTIŞTII (1) BĂTAIA (1) BEŢIA (1) BINECUVÂNTAREA (1) BISERICA (1) BLESTEMUL (1) BOALA (1) BOTEZUL (1) CANONISIREA (1) CARTEA CANONICĂ (1) CASA DE TOLERANŢĂ (1) CASTRAREA (1) CATEHIZAREA (1) CATEHUMENII (1) CATERISIREA CLERICILOR (1) CĂSĂTORIA (1) CĂSNICIA (1) CELIBATUL (1) CERŞETORIA (1) CIMITIRUL (1) CÎNTAREA BISERICEASCĂ (1) CÎRCIUMA (1) CONCUBINAJUL (1) CRUCEA (1) CTITORIA (1) CURVIA (1) CURVIA - PREACURVIA (1) CURVIA-SODOMIE (1) DARURILE (1) DEFĂIMAREA (1) DEVOLUŢIUNEA (1) DEZNĂDEJDEA (1) DIACONIŢELE (1) DIACONUL (1) DISPENSA (1) DIVORŢUL (1) DOBÎNDA (1) DOGMELE (1) DUELUL (1) DUHOVNICIA (1) DUŞMĂNIA (1) EREZIA (1) EVANGHELIŞTII (1) FANATISMUL (1) FAPTELE BUNE (1) FĂGĂDUINŢELE (1) FĂŢĂRNICIA (1) FECIORIA (1) FEMEILE (1) FRANCMASONERIA (1) FRĂŢIA DE CRUCE (1) FRICA DE DUMNEZEU (1) FUMATUL (1) FURTUL (1) GÎNDURILE (1) GLUMELE (1) GOMARIA (1) HIROTESIA (1) HIROTONIA ARHIEREULUI (1) HIROTONIA DIACONULUI ŞI A PREOTULUI (1) HOTARUL MUTAT (1) HULA (1) ICOANELE (1) IERODIACONUL (1) IEROSILIE (1) IERTAREA (1) IERURGIILE (1) INTERVENŢIA (1) IUBIREA (1) ÎMPĂRTĂŞIREA (1) ÎNDRĂCIREA (1) ÎNFRÎNAREA (1) ÎNMORMÎNTAREA (1) ÎNŞELĂCIUNEA (1) JOCUL DE NOROC (1) JOILE (1) JUDECATA (1) JURĂMÎNTUL (1) LAUDA (1) LĂCOMIA (1) LEGILE (1) LEHUZA (1) LENEA (1) LIPOVENII (1) LITURGHIA (1) LITURGHISIREA (1) LUMÎNĂRILE (1) MARTORII LUI IEHOVA (1) MASLUL (1) MĂRTURISITOR (1) MĂSURI FALSE (1) MEDICAMENTELE (1) METANIILE (1) MILOSTENIA (1) MINCIUNA (1) MIRUL (1) MÎNĂSTIRILE (1) MÎNCAREA (1) MÎNDRIA (1) MÎNIA (1) MOARTEA (1) MOAŞELE (1) MOAŞTELE (1) MOLOCANII (1) MONAHISMUL (1) MOŞTENIREA PĂRINTEASCĂ (1) MUNCA (1) MUSTRAREA (1) NAŞUL (1) NAZAREII (1) NEASCULTAREA (1) NECREDINŢA (1) NECURĂŢIA (1) NEDREPTATEA (1) NEOFIT (1) NEPĂSAREA (1) OBICEIUL (1) OMARIA (1) OSPEŢELE (1) OSPITALITATEA (1) PACEA (1) PARASTASELE (1) PASTORAŢIA (1) PAŞTILE (1) PĂCATUL (1) PĂRINTE (1) PENTICOSTALIŞTII (1) PICTURA (1) POLIGAMIE (1) POLITICA (1) POMENILE (1) POMENIRILE LA SLUJBĂ (1) POSTUL (1) PREDESTINAŢIA (1) PREDICA (1) PREOTEASA (1) PREOŢIA (1) PRIETENIA (1) PROTIA (1) PROVIDENŢA (1) PUSTNICIA (1) RĂBDAREA (1) RĂPIREA FEMEILOR (1) RĂUL (1) RĂZBOIUL (1) RĂZBUNAREA (1) RECĂSĂTORIREA PREOŢILOR (1) RECUNOŞTINŢA (1) REFUGIAŢII (1) REGIONALISMUL (1) RESPECTUL (1) RÎVNA (1) RUDENIILE (1) RUGĂCIUNEA (1) SĂRĂCIA (1) SĂRBĂTORILE (1) SĂRUTAREA (1) SCURGERILE (1) SECERĂTORII (1) SFATUL (1) SFINŢII (1) SFÎNTĂ SCRIPTURĂ (1) SILUIREA (1) SIMONIA (1) SINODUL (1) SINUCIDEREA (1) SÎNGELE (1) SMERENIA (1) SMINTEALA (1) SORŢII (1) SPECTACOLELE (1) SPIRITISMUL (1) SPOVEDANIA (1) STAREŢUL (1) STAVROPIGHIA (1) SUDALMA (1) SUFERINŢA (1) SUFLETUL (1) SUGRUMAT (1) SUPERSTIŢIILE (1) ŞTIINŢA (1) TAINELE SFINTE (1) TEOSOFIA (1) TOLERANŢA (1) TOVĂRĂŞIA (1) TRADIŢIA SFÎNTĂ (1) TRANSFERAREA (1) TUDORIŞTII (1) TUNDEREA (1) UCIDEREA (1) UNIFORMA CLERICALĂ (1) VAGABONDAJUL (1) VĂDUVIE (1) VEŞMINTELE (1) VICLEŞUGUL (1) VISELE (1) VÎNĂTOAREA (1) VOMITAREA (1) VORBE MURDARE (1) VRĂJITORIA (1) ZODIILE (1)

Blogger Template by Blogcrowds.