MIRUL

MIRUL
1332. -Sfîntul mir este alcătuit din untdelemn şi alte vreo 40 de mirodenii. El se sfinţeşte numai la soborul arhiereilor în Miercurea sau Joia Mare şi apoi se împarte Ia episcopii şi parohii. Preoţii n-au canonicitatea de a sfinţi mirul, dar au putere u-1 administra celor botezaţi precum şi apostaţilor sau ereticilor care revin la ortodoxie (II ec. 7, Sf. Vasile 1:1 Post. 1) şi Bisericilor la sfinţirea lor. Odinioară, apostolii puneau mîinile peste cel nou botezat (F. Ap. 9, 14-17; 19, 5-6; Ev. 6, 1-4) iar cînd erau în condiţii normale, uneau această punere a inîinilor cu ungerea. Cînd comunităţile creştine s-au înmulţit ei au delegat pe preoţi să ungă cu sfîntul mir deja sfinţit, în care se presupunea şi punerea mîinilor episcopului şi astfel azi se foloseşte numai ungerea după evhologiu (Ex. 28,37; I Regi 16, 13 ; II Cor. 1, 21-22 : 2, 15 ; 3, 18 ; Filip. 4, !3; 2, 20). Multi-feluritele mirodenii simbolizează .darurile Duhului Sfînt necesar trăirii creştinului după legea Domnului întru lucrarea mîntuirii (1 Cor. 12,1-31; 14, 140).
1333. -Episcopul Fortunat zise: "Ne aducem aminte că la sinoadele ţinute mai înainte s-a hotărit ca sfîntul mir sau iertarea păcătoşilor (care au fost public afurisiţi etc.) sau sfinţirea fecioarelor (călugăriţe sau cele clin familie I Cor.7, 1-35) şi ale locurilor sfinte şi al Bisericilor să nu se facă de prezbiteri. Ducă vreun prezbiter ar face aceasta, ce măsuri trebuie să ia împotriva lui?... Toţi episcopii au zis : pregătirea sfîntului mir şi consacrarea fecioarelor (pentru a li examinate temeinic) să nu se facă de prezbiteri. De asemenea nu este îngăduit prezbitentlui (duhovnic) să împace (prin dezlegare solemnă) la lituighia publică pe cineva (care a fost afurisit public de arhiereu). Aceasta este părerea tuturor din sinod". -Cart. 6 (V. Canonisirea, Biserica).
1334. -"Se cuvine ca cei ce se luminează după botez să se ungă cu harisma cerească (taina sf.mir) şi să fie părtaşii împărăţiei lui Hristos". -Laod. 48.
1335. -"Botezîndu-l în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfiitului Duh (Matei 28,19) să-l ungă cu nur zicînd: Doamne, Dumnezeule, Cel ce eşti nenăscut şi fără stăpîn, Domnul tuturor, Cel ce ai făcut cunoscut la toate neamurile mirosul bineplăcut al cunoştinţei evangheliei, Tu, fă şi acum acest mir, să fe lucrător în cel botezat, ca să rămînă în el singur şi statornic bunul miros al H/istosului Tău şi murind împreună cu El să şi învieze şi să fe împreună cu El. Aceasta şi altele asemenea acestora să zică, căci aceasta este puterea hirotesiei (adică punerea miinilor) ce se face asupra fecăiuia. Pentm că dacă asupra fecăiuia dintre aceştia nu se face o astfel de chemare de către preotul evlavios, atunci cel ce se botează, se scufundă numai ca iudeii în apă (botezul lui Ioan) şi leapădă numai airăţia trupească dar nu şi pe cea sufletească", -const. Ap. vii, 44.

0 Comments:

Post a CommentPostare mai nouă Postare mai veche Pagina de pornire

Etichete

ADVENTIŞTII (1) AFACERILE LUMEŞTI (1) AFURISIREA (1) AGHIASMA (1) ALTARUL (1) AMULETUL (1) ANAFORA (1) ANATEMA (1) ANIMALE NECURATE (1) ANTIMISUL (1) APOSTASIA (1) ARMENII (1) ASUPRIREA (1) AUREOLA SFINŢILOR (1) AVORTUL (1) BAIA (1) BAPTIŞTII (1) BĂTAIA (1) BEŢIA (1) BINECUVÂNTAREA (1) BISERICA (1) BLESTEMUL (1) BOALA (1) BOTEZUL (1) CANONISIREA (1) CARTEA CANONICĂ (1) CASA DE TOLERANŢĂ (1) CASTRAREA (1) CATEHIZAREA (1) CATEHUMENII (1) CATERISIREA CLERICILOR (1) CĂSĂTORIA (1) CĂSNICIA (1) CELIBATUL (1) CERŞETORIA (1) CIMITIRUL (1) CÎNTAREA BISERICEASCĂ (1) CÎRCIUMA (1) CONCUBINAJUL (1) CRUCEA (1) CTITORIA (1) CURVIA (1) CURVIA - PREACURVIA (1) CURVIA-SODOMIE (1) DARURILE (1) DEFĂIMAREA (1) DEVOLUŢIUNEA (1) DEZNĂDEJDEA (1) DIACONIŢELE (1) DIACONUL (1) DISPENSA (1) DIVORŢUL (1) DOBÎNDA (1) DOGMELE (1) DUELUL (1) DUHOVNICIA (1) DUŞMĂNIA (1) EREZIA (1) EVANGHELIŞTII (1) FANATISMUL (1) FAPTELE BUNE (1) FĂGĂDUINŢELE (1) FĂŢĂRNICIA (1) FECIORIA (1) FEMEILE (1) FRANCMASONERIA (1) FRĂŢIA DE CRUCE (1) FRICA DE DUMNEZEU (1) FUMATUL (1) FURTUL (1) GÎNDURILE (1) GLUMELE (1) GOMARIA (1) HIROTESIA (1) HIROTONIA ARHIEREULUI (1) HIROTONIA DIACONULUI ŞI A PREOTULUI (1) HOTARUL MUTAT (1) HULA (1) ICOANELE (1) IERODIACONUL (1) IEROSILIE (1) IERTAREA (1) IERURGIILE (1) INTERVENŢIA (1) IUBIREA (1) ÎMPĂRTĂŞIREA (1) ÎNDRĂCIREA (1) ÎNFRÎNAREA (1) ÎNMORMÎNTAREA (1) ÎNŞELĂCIUNEA (1) JOCUL DE NOROC (1) JOILE (1) JUDECATA (1) JURĂMÎNTUL (1) LAUDA (1) LĂCOMIA (1) LEGILE (1) LEHUZA (1) LENEA (1) LIPOVENII (1) LITURGHIA (1) LITURGHISIREA (1) LUMÎNĂRILE (1) MARTORII LUI IEHOVA (1) MASLUL (1) MĂRTURISITOR (1) MĂSURI FALSE (1) MEDICAMENTELE (1) METANIILE (1) MILOSTENIA (1) MINCIUNA (1) MIRUL (1) MÎNĂSTIRILE (1) MÎNCAREA (1) MÎNDRIA (1) MÎNIA (1) MOARTEA (1) MOAŞELE (1) MOAŞTELE (1) MOLOCANII (1) MONAHISMUL (1) MOŞTENIREA PĂRINTEASCĂ (1) MUNCA (1) MUSTRAREA (1) NAŞUL (1) NAZAREII (1) NEASCULTAREA (1) NECREDINŢA (1) NECURĂŢIA (1) NEDREPTATEA (1) NEOFIT (1) NEPĂSAREA (1) OBICEIUL (1) OMARIA (1) OSPEŢELE (1) OSPITALITATEA (1) PACEA (1) PARASTASELE (1) PASTORAŢIA (1) PAŞTILE (1) PĂCATUL (1) PĂRINTE (1) PENTICOSTALIŞTII (1) PICTURA (1) POLIGAMIE (1) POLITICA (1) POMENILE (1) POMENIRILE LA SLUJBĂ (1) POSTUL (1) PREDESTINAŢIA (1) PREDICA (1) PREOTEASA (1) PREOŢIA (1) PRIETENIA (1) PROTIA (1) PROVIDENŢA (1) PUSTNICIA (1) RĂBDAREA (1) RĂPIREA FEMEILOR (1) RĂUL (1) RĂZBOIUL (1) RĂZBUNAREA (1) RECĂSĂTORIREA PREOŢILOR (1) RECUNOŞTINŢA (1) REFUGIAŢII (1) REGIONALISMUL (1) RESPECTUL (1) RÎVNA (1) RUDENIILE (1) RUGĂCIUNEA (1) SĂRĂCIA (1) SĂRBĂTORILE (1) SĂRUTAREA (1) SCURGERILE (1) SECERĂTORII (1) SFATUL (1) SFINŢII (1) SFÎNTĂ SCRIPTURĂ (1) SILUIREA (1) SIMONIA (1) SINODUL (1) SINUCIDEREA (1) SÎNGELE (1) SMERENIA (1) SMINTEALA (1) SORŢII (1) SPECTACOLELE (1) SPIRITISMUL (1) SPOVEDANIA (1) STAREŢUL (1) STAVROPIGHIA (1) SUDALMA (1) SUFERINŢA (1) SUFLETUL (1) SUGRUMAT (1) SUPERSTIŢIILE (1) ŞTIINŢA (1) TAINELE SFINTE (1) TEOSOFIA (1) TOLERANŢA (1) TOVĂRĂŞIA (1) TRADIŢIA SFÎNTĂ (1) TRANSFERAREA (1) TUDORIŞTII (1) TUNDEREA (1) UCIDEREA (1) UNIFORMA CLERICALĂ (1) VAGABONDAJUL (1) VĂDUVIE (1) VEŞMINTELE (1) VICLEŞUGUL (1) VISELE (1) VÎNĂTOAREA (1) VOMITAREA (1) VORBE MURDARE (1) VRĂJITORIA (1) ZODIILE (1)

Blogger Template by Blogcrowds.